3. SEP. 1926 5 Voorzitter en de Secretaris ieder jaar een telefoonbedrag in rekening brengen van f 55.40 Ik vind dit verkapte traktementen, pin da r- die personen als zakenmenschen locb reeds een telefoon noodig hebben. Ik heb de vorige maal reeds hierover gesproken, ik wil thans geen voorstel1 doen om die bedragen te schrappen, doch moet hier tegen toch ten sterkste protesteeren, om dat het inderdaad verkapte traktementen zijn. De begrooting der Gezondheidsaommis- sei voor het jaar '1927 wordt hierna met algemeene stemmen in ontvangsten en uil gaven goedgekeurd tot een bedrag van f 2633,861/2 g. Rapporten der Vereeniging van Ne- derlandsche Gemeenten omtrent tie ad ministratie der Bouwvereeniging en van den Gemeente-Ontvanger. VOORZ. We zullen deze rapporten ter visie leggen, desnoods bij de Raadsleden ia ten circuleeren. dhr. v. LOON. Wat U zegt is tweeledig bedoelt U ter inzage leggen of circu leeren? Ik zie ze liever circuleeren. VOORZ. We zullen de rapporten laten circuleeren, en ter inzage leggen voor de leden die geen tijd hadden ze 'bij1 cir culatie voldoende te bestudeeren. Aldus wordt besloten. h. Schrijven d.d. 20 Juli 1926, No. 1215 Afd. B.B. van den Minister van Binoen- landsche zaken en Landbouw waarbij' aan merkingen worden gemaakt op de verorde ning op de heffing eener vermakelijkheids belasting. De financieele Commissie adviseert in haar rapport d.d. 31 Augustus 1926,. de verordening opnieuw, en onge wij'zigd ter goedkeuring aan te bieden. Met aLgemeene stemmen wordt aldus besloten. dhr. HERBERS. Ik zou te dezer zake nog eenige opmerkingen kunnen maken, doch zal die achterwege laten wegens afwezigheid van den heer Bazelier. i. Vaststelling huur der te bouwen woning voor den Rijksveldwachter te Kruis land. VOORZ. Ik stel voor, omtrent dit punt, na afwerking der agenda eene "bespre king in besloten vergadering te houden. Wordt met algemeene stemmen goedge vonden. I. Schrijven d.d. 10 Augustus 1926, No. 10a, van de Commissie lot verbetering van

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 53