My 51 3. SEP. 1926 óót. M2 wel hoog genoeg 'is. Ik zeg dit slechts in het voordeel der gemeente. dhr. MOORS. 'Is het eens met den Ilerbers, dat onder de voorwaarden voor den verkoop moet worden opgenomen, //dat het Waterschap „de Ligne" de sluis behoorlijk zal onderhonden, daar anders het gevaar bestaat dat de Sluis in ver val zal raken en de gemeente ten slotte lot reparatie zal moeten overgaan. dhr. van BERGEN. Naar aanleiding van het gezegde van den heer Theunisse kan ik mededeelen dat de grond aan de Tra- gelsluis absoluut ongeschikt is voor bouw grond, omdat ze te afgelegen is. En als we dan bedenken dat aan den Grintweg de bouwgrond wordt verkocht voor f 2.50 per M2 dan is hier een prijs van f 2 toch wel voldoende. dhr. v. LOON. Ook al was de prijs een weinig tc goedkoop, dan mag men nog niet vergeten, dat het hier betreft eeue) aangelegenheid van algemeen nut, en die moet de gemeente steeds zooveel mogelijk in de hand werken. I dhr. THEUNISSE kan zich thans wel met het voorstel vereenigen. dhr. MOORS, steunt het voorstel van den heer Herbers, betreffende de opname onder de voorwaarden van den onder houdsplicht van de sluis door het Water schap „de Ligne." Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Hierna wordt met algemeene stemmen onder goedkeuring yan Ged. Staten, con form het voorstel der financisele Com missie besloten. e. Rapport d.d. 27 Juli 1926, van de Salaris-Commissie, inzake wijziging der in structies voor het personeel van den Vleeschkeuringsdienst. VOORZ. Ik stel voor dit stuk aan te houden tot de behandeling der begroeting zeer waarschijnlijk zal de Commissie voor den Vleeschkeuringsdienst nog voorstel len doen tot vereenvoudiging der Admini stratie, zoodat er alsdan misschien meer reden bestaat de diverse tractementen te verlagen. Aldus wordt besloten. f. Schrijven d.d. 27 Juli 1926 No. 64 van de Gezondheidscommissie te Bergen op Zoom, Avaarbij ter goedkeuring wordt aangeboden de begrooting dier commis sie voor het dienstjaar 1927, met toe lichting. dhr. HERBERS. De gemeente Steen bergen draagt jaarlijks bij f 327.67. Ik heb reeds meermalen er op gewezen ciat de

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 52