3. SEP. 1926 0 3 ap-crT^-^- qL*- ^L^vc^-. Alvorens tot verkoiolp wordt overgegaan, zou ik daarom thans wel eens uitgemaakt willen zien, van wie die sluis is, en dan als voorwaarde aan den verkoop ver binden dat ze 'behoorlijk zal worden on derhouden. Als dat alles maar in het onzekere blijft, raakt de sluis steeds meer en meer in verval, en fen slotte kaa ide gemeente voor de reparatiekosten op draaien. "Dit moet wiorden voorkomen. dhr. v. LOON. Ik wensch hierbij' even een tweetal punten naar voren te bren gen. Volgjens het rapport der finaacieelé Commissie zal steeds gebruik moeten wor den gemaakt van den normalen toegang tot de Sluis, dat is over liet Dooniedijkje Als iemand een stuk grond verkoopt, moet hij tevens 'een uitweg geven. Hebben die menschen nu recht op uitweg naar het Doornedijkje? Als ze nog geen uitweg hebben, en wij vcrkoopen den grond, dan moeten wij misschien een uitweg geven door de Komweide, wat voor de gemeente een nadeel zou beteekencn. Immers de ge meente verkoopt een klein stukje igrond, en zou een grooler sluk moeten toegeven. Wat betreft het gezegde van den heer Herbers. Het betreft hier volgens volgens het Provinciaal Reglement een watergang A. De vraag is nu slechts binnen wiens iwa- terschapsverband de sluis valt; dat water schap is dan 'ook onderhoudsplichtig, en dat is in dit geval „De Ligns". dhr. van BERGEN. Zet uiteen dat de uitweg loopt naar het Doornedijkje, en dat die ook zoo dient te blijven. dhr. HERBERS. Het doet me genoegen den heer van Loon gehoord te hebben over deze zaken. Zoo de heer Van Loon de zaak toelicht kunnen we gerust het Waterschap verplichten de sluis te on derhouden, zoodat ik thans geen bezwaar meer heb tegen den verkoop. i Ik stel evenwel voor als voorwaarde aan den verkoop te verbinden dat de Sluis door het Water s'chap de Ligue be hoorlijk zal 'wórden onderhouden. A'OORZ. Ik ben het volkomen eens met 'de opmerking van den "fleer van Loon dat de "Sluis valt binnen het iwa- terschapsverband van „de Ligne", zoodat dit ook onderhoudsplichtig is. Wat betreft den uitweg. Wij zijn destijds met de heeren Eist en van Akkeren over een gekomen dat de uitweg vanaf de Sluis zal plaats hebben naar het Door nedijkje. dhr. THEUNISSE. Ik heb in principe geen bezwaar tegen den verkoop doch ik vraag me af of de prijs van f2 per

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 51