4 9 3. SEP. 1926 sie die daarover bijl' de behandeling der begrooting verslag kan uitbrengen. Aldus wordt besloten. c!. Schrijven d.d. 7 Juli 1926 G No. 24, III Afd. B. van Ged. Staten, waarbij deze namens den Minister vain Arbeid Handel en Nijverheid mededeeten, dat geen machtiging tot het verleenen eelner vergunning voor buitengewoon maatschap pelijk verkeer kan worden verleeod. (Betrof eene vergunning Voor den ver koop van sterken drank in het klein in de consumptietent staande op het terrein der van 27—31 Juli 1926 gehouden Land en Tuinbouwtentoonstelling. Op voorstel van den voorzitter wordt dit schrijven voor kennisgeving aangeno men. d. Verzoek d.d. 17 Juli 1926 van het Waterschap „De Ligne" om een strookje grond te willen vcrkoopen, naast de '£ra- gelsluis te Steenbergjen., Sectie V uo. 118 voor eene electrische bemalingsinrichting. De financieele Commissie stelt in haar advies d.d. 28 Augustus 1926 voor het stukje grond groot 120 M2 te verknopen legen den prijs van f 2 per M2 en zulks onder de volgende voorwaarden. 1. dat de algemeene toegang tot de sluis alleen mag plaats hebben zooals lot nogtoe gebruikelijk was. f 2. dat K. van Meer huurder van hef verkochte een billijke vergoeding ontvangt van het Waterschapsbestuur, een en an der met dit Bestuur te regelen; i. 3. dat over het gehuurde van K. van Meer, niets mag worden vervoerd zon der diens toestemhiing.; 4. dat genoemd Bestuur verplicht is hun gebouwtje behoorlijk af te rasteren, minstens 1 M. hoog, (ter voorkoming van ongelukken der dieren die in de aan grenzende weide aanwezig zijn, een en ander ten genoege van Burgemeester, en Wethouders. dhr. HEBBERS. Wat ik zeggen wil, staat eigenlijk wel buiten den verkoop van dit stukje grond, doch betreft toch de af watering van de Ligjne. Ik heb destijds eens aan U gevraagd hoe het stond met de reparatie van de sluis', die er zeer slecht bijstond. Toen hebt U geantwoord, dat het waterschap „De Ligne" voor de reparatie moest zorg dragen. Ik heb mij toen gewend tot den Voorzitter van dit Waterschap, en deze deelde mij mede dat hij er niets mee 'te maken had lo'm- dat ook „Cruij'sljand's Polders" er door uitloozen. U-frxyn oLt- ^2<iyv-CJO.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 50