Vrijdag 3 September 1926 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren: P. J. C. Swa- gemakers, A. G. J. Moors, Wethouders; Chr. Herbers, J. B. van Poortvliet, Mej. Pa. van Meer, de heeren A. L. M|. J. de Wit, J. Theunisse, M. van Herel, L. M. A. van Loon, J. W|. Jacobs, J. L. Brooij- inans en N. vian Bergen. Afwezig de heer J. C. Bazelier (met kennisgeving1.) Voorzitter: de Burgemeester. Secretaris: dhr. J. L. M. Jurgers De VOORZ. opent de vergadering. Bij mij is ingekomen een schrijve n d.d. 3 September 1926 van den heer J. C. Bazelier waarin deze mededeelt tot zijn spijt verhinderd te zijn de raadsvergade ring van heden bij' te wonen Ik stel ivoor dit schrijven voor kennisgeving! aan te nemen. Aldus wordt besloten. VOORZ. Aangezien bij mij overeenkom stig het Reglement van Orde geen aan merking zijn ingekomen op de notulen der vergadering van 25 Juni 1926 stel ik voor deze notulen ongewijzigd goed Ie keuren en vast te stellen. Met algemeene stemmen wordt aldus besloten. 1. Ingekomen stukken. a. Goedgekeurde raadsbesluiten: VOORZITTER. Ingekomen zijp de vol gende goedgekeurde raadsbesluiten. 1. Besluit d.d. 23 Juni 1926 G No. 235 van Ged. Staten waarbij wordt goed gekeurd het raadsbesluit van 21 Mei 1926, tot wijziging der gemeentebegrooting 1926 2. Besluit d.d. 7 Juli 1926 G No. 319 van Ged. Staten, waarbij! wordt goedgte- keurd het raadsbesluit van 25 Juni 1926, tot het aangaan eener geldleening g|root f 20.000.- VOORZ. Ik stel voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. L Aldus wordt besloten. b. Verzoek d.d. 15 Mei 1926, No. A 2308/409 van het Curatorium der R.K. Leergangen te Tilburg om subsidie voor de te Tilburg op te richten R.K. Han- delshooges'choiol. VOORZ. Ik stel voor deze stukken te stellen in handen der liaancieele Commis-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 49