1I 25. JUNI 1926 dhr. HERBERS merkt op dat de uitbag gering gevoegelijk aldus kan: plaats hei - ben, dat voor verzakking geen gevaar be slaat. dhr. HERBERS vraagt verder over het uilstellen der kermis tfe Welberg, en meent dal de betrokken caféhouders hiervan na deel he'b'ben gehad. VÖORZ. merkt op dat B. en W. hier gleen schuld treft. dhr. v. HEREL Ik zou gaarne ver nemen hoe het staat mle<t den bouw van hel noodslaehthuis. De stukken zijn bij mij weer teruggehaald. VOORZ. Deze stukken zijn weier terug bij de Commissie. dhr. v. HEREL. Doch niet bij mij. VOORZ. Dan zullen we de Voorzitter den Commissie eens tot spoed aanmanen. Hierna niemand mleer het woord ver langende sluit de Voorzitter de openbare vergadering. gadering van den Voorzitter, Aldus vastgesteld in de openbare ver-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 48