25. JUNI 1926 blanco, zoodat de heer van Bergfen als tweede Candidaat zal worden voorgedragen Vacature Theunisse. Als eerste candidaat wordt voor dezlï vacature door B. en "W. aanbevolen dj? lieer J. Theunisse. Uitgebracht worden 12 stemmen waarvan 11 op dhr. Theunisse en 1 op dhr. de Wit, Als tweede Candidaat wordt door B en W. aanbevolen de beer J. de Vree te Kruisland. Uitgebracht worden 12 stemmen waar van 10 op den heer de Vree, 1 op den beer Swagemakers en 1 op den heer de Wit, zoodat als 2de oandidaat zal wor den voorgedragen de heer J. de Vree Rondvraag. VOORZ. Wenschen de leden nog in het belang der gemeente iets mede te deelen? dhr. THEUNISSE. Voor eenige vergade ringen wenschte ik mij bij een onder werp van stemming te onthouden, waar op de Voorzitter mij die zaal daal verlaten. Hetzelfde is in deze vergadering gebeurd met den lifeer van Poortvliet. Ik wil geen aanmerkingen maken op de leiding der vergadering, doch ik ben van meening dat de Voorzitter hier in strijd met Art. 18 van het Reglemtent van Orde gehandeld heeft. VOORZ. Zoover ik uit art. 17 kan lezen zijn de leden verplicht hunne stem met vóór of tegen uit te brengjan. dhr. THEUNISSE. Ik heb het oog op Art. 18, en U zult me er genoegen mee doen met het R. v. O. elens in te zien. dhr. HERBERS vraagt of binnenkort tot aanbesteding van de woning van den Rijks-veldwachter te Kruisland kan wor den overgegaan. Dit wordt hoog tijd om dat de man die op Peebers wacht zijn zaak verkocht heeft, en die op tijd moet opleveren. VOORZ. We zullen zoo spoedig' mo gelijk met den bouw der woning aan vangen. dhr. HERBERS. bepleit verder de nood zakelijkheid van het uitbaggeren der Kade. omdat de schepen thans 6 a 7 M. van den wal moeten blijven. VOORZ. Er blijkt overwegend bezwaar ha beslaan tegen h et uit'baggjeren omdat men 'hanig is voor verzakking der Kaaimuur Ik zal evenwel alsnog zoo spoedig mo gelijk deze zaak niet het bestuur van het Heemraadschap besprekten.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 47