45 ÓUv-<aA 4^loo-<yL d al- 25. JUNI 1926 4J, dü&zjzJZ 5 is geweest en dat tolen is besloten alle schoolgebouwen gezamenlijk te doen aan- *jc sluiten. VOORZ. U hebt gedeeltelijk gelijk. Van dit schoolbestuur is evenwel nog geen adres ingekomen. U bedeelt een verzoek van het Bestuur der school van het N. Ii. Weeshuis, om aansluiting der school lokalen aan de waterleiding. De Raad heeft zich destijds aldus uitgesproken dat tegelijkertijd alle schoolgebouwen aan de waterleiding zullen worden aangesloten. Deze uitspraak dus kan de Raad thans hernieuwen. dhr. BAZELIER. Is er voor dat de Raad zijn medewerking zal verleunen. dhr. v. HEREL vraagt of reeds be paald is wat aangesloten zal worden. Spr. meent dat destijds door de waterleiding Maatschappij bezwaar is gemaakt de pri vaten aan Ie sluiten, omdat er geen urinoir aan was. Spr. zet verder op tech nische gronden uiteen op welke wijze dit bezwaar is te ondervangen. De vraag is evenwel of de waterleiding1 er genoe gen mee zal nemjen. dhr. BAZELIER deelt mede te weten dat de waterleiding mij den laat sten tijd toegeeflijker is, dan voorhieen. Met al ge rneenfc stemmen wordt dan be sloten op het verzoek goedgunstig te be schikken, terwijl B. en W. aan den Raad een opgave van kosten zullen verstrekken /J V Aanbeveling candidaten College tJsLfors) Zetters. van Zetters. VOORZ. Nog moeten worden opgemaakt een tweetal aanbevelingen van candidaten voor leden van het College van Zetters. Dil jaar treden periodiek af de heeren van Herel en Theunisse. Ik stel voor over te gaan tot stemming van een candidaat in de vacature van Herel en verzoek de heeren Herb|;rs en van Poortvliet als stemopnemers te 'fung|&eren. In de va cature van Herel wordt door B. eu W. als eerste candidaat aanbevolen de heer M. van Herel. Uitgebracht worden 12 geldige stem men waarvan 10 op den heer van He rel, 1 op den heer Thleunisse cn 1 blanco. De heer van Herel zal dus a,ls eerste candidaat worden voorgedragen Als tweede candidaat wordt door 15. en W. aanbevolen de 'heer N. Bergen Uitgebracht worden wederom 12 geldige stemmen, waarvan 10 op den heer N. van Bergen, 1 op dhr. Berbers, en 1

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 46