i 25 JUN11926 4 men in de vergadering van 21 Mei 1926 Met algemeenie stemmen wordt besloten de door Ged. Staten noodig gekeurde wij zigingen die van administratieven aard zijn ran te brengen. e Proces-verbaal van kasopname van het vleeschkeuringsbedrijf Uit dit proces-verbaal blijkt dat no 14 Juni 1926 bij het Vleeschkeuring.bedrijf in kas was een bedrag van f 2127 93 Wordt met algemeenie stemmen ooi- kennisgeving aangenomen. VOORZ. Het proces-verbaal van Kasop name bij den Gemeente-ontvanger "nog niet van den heer OuWerkerk intvangen. Door ons werd reeds op spoedige toe zegging aangedrongen. Hierna komt ter tafel de Rekening- en Verantwoording van liet Vleeschkensings bedrijf over 1925. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten deze stukken in handen der fi- i.sncieele Commissie te stellen. 2. Begrooting wijzigingen 1925 en 1920 der Gemeenttebegrooting en der bedrijven VOORZ. In verband met diverse beslui ten in den loop van het jaar genomen, mede in verband miet die balans, winst en verliesrekening van het Vleeschkeu ringsbedrijf is het noodig dat enkele wij zigingen in de begrootingen worden aan gebracht. Met algemeenie stemmen wordt onder goedkeuring van Ged. Staten aldus beslo ten. Dankbetuiging C. J. Delhez. Schrijven d.d. 21 Juni 1926 van C. J. Delhez, Gem oen tob ode, waarin hij zijn dank betuigt voor de hem verleende te gemoetkoming in de huishuur. Dit schrijven wordt op voorstel van den Voorzitter met algernjeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. Verzoek d.d. 24 Juni 1926 van het R. K. Kerkbestuur van den H. Gummarus te Steenbergjen om gelden besthikbaar te willen stellen voor de aansluiting aan de waterleiding van le de R.K. Jongens school op den Dam; en 2e de R.K. Jon gensschool te Welberg en om de wo ning Van het hoofd der school te Wel berg van gemeentlawegie aan de water leiding te willen doen aansluifen. dhr. v. RERGEN. Ik meen dat ccn uer- gelijke aanvraage rqeds eerder ter tafel

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 45