25. JUNI 1926 3 3 tegenwoordigen tijd van Malaise niet is goed te keuren. Ik verzoek U tevens dit schrijven in de notulen te doen opnoemen. Hoogachtend, (get.) J. C. BAZELIER, Raadslid 1. Ingekomen stukken: a. Goedgekeurde raadsbesluiten: VOORZ. Ingekomen is le. Een besluit d.d. 2 Juni 1926, G No, 226, van Ge deputeerde Statiën van Noord Brabant houdende goedkeuring van bet raadsbe sluit van 21 Mei 1926, tot onderhand- sche aankoop van een gediaelte van het perceel kadastraal bekfend Sectie M No. 250, toebehoorende aan Wet R.K. Kerk bestuur van den H. Georgius te Kruis land, groot ongeveer 214 M2 voor de som van f 375.— 2e. besluit d.d. 2 Juni 1926 G No. 225 van Ged. Staten houdende goedkeu ring van liet raadsbesluit van 21 Mei Mei 1926, tot onderhandsche aankoop van een stukje grond, gedeelte van Sec tie K No. 562, groot ongeveer 350 M2 toebehoorende aan die "Wed. Servaes Broos en kinderen te Kruisland, voor de som van f 500, met recht van "uitweg op den H ol terbergerdijk Deze besluiten worden met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. b. schrijven d.d. 1 Juni 1926 No 3(4/34 van het bestuur van „Ons Miadehlbaar Onderwijs in Noord-Brabant; waarbij hel zijn dank betuigt, voor de verleende sub sidie aan de scholen van deze vereeniging. Dit schrijven wordt met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. c. verzoek d.d. 1 Juni 1926 van het bestuur der stichting van den Noord Bra- bantschen Christelijke Boerenbond, lot bevordering van het R.K. Land- en Tuin bouw onderwijs te Breda, om subsidie Op voorstel van den Voorzitter wordt met algemeene stemmen besloten dit stuk in handen der financieele Commissie te stellen. d. Schrijven d.d. 2 Juni 1926, G No. 156. Ill Afd. A van N o o rd-B raban twa a r bij maken op het besluit eener gieldlteening van Ged. Staten van zij aanmerkingen tot het aangaan f 20.000.— génu-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 44