j v 25 J6W 1926 4 2 2 dhr v. HEREL. Ik acht opname even eens overbodig, want de zakelijke inhoud van het schrijven wordt in de notulen zeer juist weergegeven. Bij de hierna gehouden stemming woidt met 6 t e'«en 5 stem'mjan besloten dc aanvulling op de notulen der vergadering van "21 Mei 1926, in de notulen dezer vergadering te doen opnemen. Vóór stemden de hoeren: Jacobs, van Bergen, Brooijmans, Mej. van Meer, de heeren Bazelijer en Moors Te "'ende hafcren de Wit, van Herel, Ï-Ierbers, Theunisse «n Swagemakcrs De heer van Poortvliet blteef builen stemming' en verliet gedurende deze de vergadering. De notulen der vergadering van 2! Mei 1926, worden daarna met alge mee ne stem mengoedgekeurd en vastgesteld. De door den Voorzitter voorgestelde aanvulling, die in de notulen lezer ver gadering dient te worden opgenomen luidt: Aanvulling op de notulen der ver- vadering van 21 Mei 1926 Op de laatste bladzijde achter regel oi van boven wordt toegevoegd: De Voorzitter doet voorlezing van hiM volgende schrijven van den Meer J. C. Raselier: „,Ik verzoek Uw geacht Col lege de verordening der woningwet rog niet in de gemeenteraadsvergadering van 21 Mei dezer te bfehandelen; doch deze verordening eerst nog een bepaalden tijd ter Secretarie of anders zins ter inzage Ie doen stellen van de vaklieden alhier, zooals destijds is ge schied bij den vorigen burgemeester, toen deze verordening is gewijzigd 12 Juni 1911 opdat zij hun oordeel kunnen ve.- ien en eventufeele bezwaren indianen. Mocht Uw geacht College mijne mieetiing niet zijn toegedaan en wiel tot behandeling overgaan, dan heb ik reeds de volgende aanmerkingen te maken: Artikel >0 sub to c en d schrijft voor: Buitenmuren en muren dienende tot scheiding tusschen belendende gebouwen en scheidingsmu ren tusschen woningen en stallen ten minste 0.18 M. De oude verordening schrijft voor Art. 32, 0.18 M. die ik gaarne zou zien ge handhaafd als zijnde de maat van Hol- landsche IJseisteen. De steen voornoemd, is in kwaliteit beter dan andere steen, bovendien zou het een inbreuk op het ITolLandsch fabrikaat zijn, wat in den

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 43