40 I 21 MEI 1926 tie'diensten en als hij nul evenals de veld 'wachters eens een toelage voor huishuur van f 3 per week kreeg, was' de man mis schien al heel tevreden. Ik acht zijn te genwoordig Salaris geen voldoende bestaan dhr. v. BERGRN. steunt liet voorstel van den hoer Theunisse. dhr. HERBERS. heeft bezwaar om' van den gewonen regel af tie wijken. dhr. v. HEREjU Ik ben het eens met den lieer Theunisse d|at dit stuk hier best kan worden afgehandeld. Ik wil het voor stel evenwel Wijzigen en een bedrag van f 150 per jiaar toekennen. Met algemeene stemmen wordt dan be sloten aan den geme entebo de een ver goeding voor huishuur van f 150 per jaar toe te kennen, en ziulks mlet ingang Van 1 Januari 1926. 9. Behandeling ontwerp bouwverorde ning. De VOORZ. De heer Bajztelier heeft in zijn schrijven voorgesteld de verorde ning aan de vaklieden ter inlzage te gie- ven, zooals zulks mlet die oude bou'wver- eeniging is gcschjed. Ik heb de heer Ba- zelier evenwel opge.rn.rrkl dat destijds geen deskundigen in den Raad zaten, waarna liij heeft verklaard zich niet te gen een verdere behandeling te zulten verzetten. t Het ontwerp boiujwverordening wordt hierna met in achtneming der door de Gezond 11eidsoomimissic en den gtemeente- architect voorgestelde wijzigingen 'met algemeene stemmen aangenomen, en zal ter goedkeuring aan Ged. Staten voorden toegezonden. De VOORZ. brengt nog dank aan den ontwerper der verordening, den heer van Herel, voor liet vele werk dat hij zich heeft .getroost. Hierna niemand meer het woord ver langende sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Aldus vastgesteld In de openbare ver gadering van den De Voorzitter, A

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 41