21 ME11926 n, s dhr. SWAGEMAKEBS. Ik meen uit het schrijven vfallh'fle Wed. Broos te moeten veronderstellen diat deze mensChen willen redden, wiat er nog te redden is. Men bon zioo zeggen dat ze van een koude keröiis zijnt buis gekomen, en dat van al hun tr.uCs enz!, niets is overgleblevten. 't Isi voor hen een goede les geweest, oni personen van zaken te loeren 'Onderschei den. I dhr. THEEXISSE. Ik stem' volkomen in met den heer Swage makers, dat ieder een de billijkheid 'in acht moet ne'mten. dhr. HEBBERS. Ik ben er buitengewoon' tevreden over djat die mlensdhen uit hun geisoleerden toestand verlost zijn. Die weg was daar hoog noodig. Met algemcenc stemmen wordt op voor- Istel van B. en Wl. besloten onder goed keuring van Gedeputeerde Staten aan le knopen van het B. K. Kerkbestuur te Kruisland, een stuk' grond gelegen aart den Liangeweig igroot 210 a 220 M2 i f 1.75 per M2. VOOBZ. We zoiuden op dezen grond een huis kunnen laten bouwen van f 3000 a f 3200. dhr. THEiUNISSE. Is dat bedrag vol doende voor een burgerwoning? Kan daar een burgerwoning voor worden gebouwd. VOOBZ. De heer Peeters zelf heeft zijn verlangtn uitgesproken, om een dergelijke woning te doen bouwen. dhr. HEBBEBS. vraagt om een billijke huurprijs te bedingen. De Bijksveldwaeh ter kan niet in de Bouwvereeniging gaan wonen. Met alglemeene stemmen wordt dan conform het voorstel van B. en W'. be sloten. 8. Aangaan eener geldleening. Met algemeene stemmen wordt besloten aan te gaa hjeen geldleening groot f 20.Ü00 rentende 41/2 0/«, minimum kloers 98V2 0/0 aflossing T 1000 per jaar, met nilo'ge- gelijkheid van onderhaudsche gunning en versterkte aflossing, alles onder goedkeu ring van Ged. Staten. Hierna komt ter tafel een verzoek d.d. 17 Mei 1926 van den gemeentebode C. J. Delhez, waarin deze verzoekt hem een tegemoetkoming in de huishuur te ver- leenen, evenals zulks aan de veldwachters geschiedt. i dhr. THEUNISSE. De vraag is zoo een voudig, en de heele salaris-Commissie is hier toch vertegenwoordigddat ik1 wil voorstellen om dat verzoek maar dadelijk af te handelen. Het salaris van den bod ei is niet Van dien aard, dat we op djt verzoek niet goedgunstig zouden moeten beschikken. Bovendien dioet hij! ook poli- 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 40