2 4 FEB. 1926 Uwe aanmerkingen kannen thans niet in behandeling worden genomen. dhr. v. HEREL. Daar is niets op tegen, doch ik meende het toch te moeten zeggen. 1. Ingekomen stokken. a. Goedgekeurde raadsbesluiten. YOORZ, Ingekomen zijn de volgende door Ged. Staten goedgekeurde raadsbesluiten 1. Besluit dd. 2 December 1925 G nr 151 van Ged.Staten van Noord-Brabant, houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 20 No vember 1925, tot ruil van grond met F. Adriaansen 2. Besluit dd 30 December 1925 G nr 42 van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 16 December 1925, tot het aangaan eener tijdelijke geldleening van hoogstens f 50.000 met de Nato-bank alhier. 3. Besluit dd. 23 December 1925 G nr 286 van Ged. Staten, tot goedkeuring der ver verordening op het geldelijk beheer van het Vleeschkeuringsbedrijf, vastgesteld in de ver gadering van 20 November 1925, Verder is ingekomen een uittreksel uit het Kon, besl. van 24 December 1925 nr. 68 houdende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 20 November 1925, tot heffing van 60 opcenten op de hoofdsom der Rijksin komstenbelasting. Ik stel voor deze besluiten voor kennis geving aan te nemen. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. b. Nota van aanmerkingen op de ge meente-rekening 1924. VOORZ. De financieele commissie heeft het antwoord hierop ontworpen. Ik stel voor overeenkomstig dit ontwerp aan Ged. Staten te antwoorden. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. c. Nota van aanmerkingen dd. 27 Ja nuari 1926 G nr 271 vanGedep. Staten op de gemeente-begrooting 1926. VOORZ. Ik stel voor deze stukken om advies in handen der financieele commissie te stellen. Aldus wordt met algemeene stemmen besloten. d. Verzoek van J. Adriaansen en anderen te Kruisland, waarin wordt medegedeeld, dat vroeger aan den Molenweg te Kruisland een petroleum-straatlantaarn heett gestaan, welke 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 3