3 8 21 MEI 1926 5 Ik meen evenwel dat de Gebroeders Oerleinans in hun recht waren, met het geheel te verbeteren, omdat het zoo slecht was. Daarom acht ik het ter voortó- ming van ongenoegens beter liet bedrag maar uit te betalen. Met algemeene stemmen wordt dan over eenkomstig het rapport der Commissie voor openbare werken 'besloten. 2. Aanbieding verslag volkshuisvesting over 1925. 3. Aanbieding gemeenteverslag' over 1925. Idem verslag Gezondheidscommissie 1925 Idem verslag Landbouwwinterschool 1925 Deze verslagen zullen bij de léden cir- culeeren. 4. Wijziging instructie personeel van den Vleeschkeuringsdienst. Met algemeene stemmen wordt besloten de instructie der geneeskundigen belast met de armenpraktijk benevens de in structie voor het personeel van den VJees'chkeuringsdienst te wijzigen overeen komstig het door B. en Wi gestelde con cept. 5. Wijziging gemeente-begrooting 1925 en 1926. j 6. Vaststelling verordening ingevolgte art. 178 der gemeentewet. Met algemeene stemmen Wordt beslo ten onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten de begrooting voor liet dienstjaar 1925 en 1926 te Wijzigen overeenkomstig hel voorstel Van' B. en Wl Met algemeene stemmen wordt besio- ten tot vaststelling der verordening be doeld 'bij art. 178 der Gemecnt. vet, Deze verordening zal aan Gedej 'teerde Staten worden medegedeeld. 7. Bespreking aankoop van grondt i te Kruisland. Komt ter tafel een schrijven d.d. 6 Mei 1926, Van de Wed. S. Broos e.a. waar in deze medcdcelen den oprit aan den Holterbergerdijk in der minne aan de gemeente te willen afstaan, voor de som van f 500. Zooal's werd voorgesteld bij dezerzijds schrijven vian 2 September 1925 No. 107 2/37e i VOORZ. B. en W. stellen voor den op rit te koopen voor de som die bepaald is. dhr. v. LOON. Zitten daar nog speciale condities aan vast? VOORZ. Neen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 39