21 ME11926 he tuigen. In het te genover, gie 5 telde geval iis het betier da,t die tekorten naar Wet Rijk overgaan. VOOPZ. Hier is niet direct een ant woord op tè geven. Misschien weet men er in den Haag wiel eein andere moulw aan te passfen dan belastingVer ho.oging. Door de bezuinigingspoljtjek boekt de Re- igeering ieder jaar reeds overschotten, die voor verschillende doeleinden worden aan gewend. 't Zon dus billijk zijn ook' den! Woningbouw in die voorschotten te doen meedeelen. dhr. v. LOON. Zulks zou naar mijne mlecning weinig ter zake doen, imtaers :t geld moet toch ergens vandaan komen. dhr. HEBBERS- Ik ben van meening1 dat voor sominige gemeenten en ook voor Steenbergen de diiuik Wel wat zwaar ge worden is. Daarom doen we beter met te trachten dien druik te verlichten, en aan het verzoek van het gtemeentebe- fstuiur van Tiel adliaesie te betuigen. dhr. MOORS. Ik meen dat de toe standen in Tiel veel gujnstiger zijn dan hier. In het verzoek wordt gesproken van een gemiddeld weekloon van f 25, dat wordt hier niet verdiend. Ik ben daarom ook voor adliaesiebetuiging. dhr. THEUNISSE'. Ik mfecn dat da ad haesiebetuiging wel geen bezWaar zal zijn, imtaers Wij hebben vooral te letten op de saneering der getaleentcfinanciën. Verder, er mloest iets1 gedaan worden in het belang der volkshuisvesting, en het was te voorzien dat deze arbeiderswo ningbouw vara de gemieente aanzienlijke finlancieele offers zou vragen. Dat de grootc gemeenten moeten voor gaan zooals den heer van Herel zegt, kan Waar zïjh. Ook als belastingverschuiving pou plaats hebben is' het voor de ge meente toch gemakkelijker dat zij dezen druk op het Rijk kan afwentelen. Met algemeene stemtaCn wordt dan be sloten aan het verzioek! van liet gemeen tebestuur van Tiel adhaesie te betuigen d. 'Besluit <|.d. 21 April 1926 G Nd. 71, III Afdl. B. van Gedeputeerde Sta ten van Noord-Brabant, betreffende vast stelling der vergoeding ex art. 101 der L.-O.-Wet 1920 over 1924. VOORZ. Ik' stel voor dit stuk thans voor kennisgeving aan te nemen, en zooi dra de gemeenterekiening over 1924 is vastgesteld een nieuw besluit te neuten Aldus wordt mot algemeene stemmen besloten. I e. Hierna komt verder in behandeling het adres d'd. 15 Februari 1926 vara

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 37