21 ME11926 zullen verzetten tegen na|ming Van den post Waarop zijne Wedde isi gebracht. De aan de begroeting verleende goed keuring houdt niet in dat Ged. Staten zich zouden kunnen vereeniglen, met de voorgestelde verlaging van de jaarwed den der gemeentegeneesbeerén. Déze aan gelegenheid zal later worden beoordeeld. Hetzelfde geldt ten aanzien der wed- deverlaging van den Directeur van den Vleeschkeuringsdienst. Deze stukken Worden voor kennisgeving aangenomen. b. Rekening en verantwoording der Ge zondheidsoominissie over 1925 Met lalgemeene stemmen wordt goedge keurd de Rekening en verantwoording der Gezondheids-Commissie over net dienst jaar 1925, sluitende met een batig saldo van f 427.30 over te brengen op de begrooting voor 1927, benevens een be sluit tot af- en overschrijving van Hoofd stuk II Art. 6, bp Hoofdstuk II Art. 8 der raming voor 1925, als in dat be sluit nader is aangegeven. c. Schrijven d.d. 11 Maart 1926, No. 58 Van het Gemeentebestuur van Tiel, met verzoek om' adhaesie te betuigen aan hun adres inzake verhooging van rijksbij dragen in die exploitatie klosten der met rijks steun gebouwde arbeiderswoningen. VOORZ. B. en Wi. zijn van meening dat de gevraagde adhaesie moet worden betuigd. f dhr. v. HBREjL. Ik ben het volkomen eens met B. en Wj. dat adhaesie dietiB te worden betuigd, alhoeWel ik' van het resultaat weinig' verwacht. Immers een dergtelijkc regeling zou van Rijkswege voor het gteheele laind moeten gelden. T'k verwacht dat d|e offers voor het Rijk te gToot zouden Wordlen, temeer als men nagaat het groot aantal woningen dat in de groote steden met overheidssteun is gebouwd. Ik verwacht daarom' weinig re sultaat van deze poging zoo lang de groote sleden niet voorgaan. dhr. v. LOON. Indien dc poging mocht 'slagen, zou er een groote last van de gemeente naar het Rijk overgaan. Het practisch gevolg hiervan zou zijn dat al leen het belastingbillet er anders zon uitH zien, doch de ingezetenen schieten daar niets mee op. i Ik zou daarom willen vragen, hoe staat de gemeente Steenbergen in verhouding tol andere gemeenten ten opzichte van de tekorten van den woningboujw. Als de andere gemeenten grooterte tekorten heb ben dan is het beter geen adhaesie tb 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 36