2 6 MAART 1926 924, is geklaagd over de straatverlichting1 Verschillende leden wilden uitbreiding. Ik verzette mij hiertegen omdat ik deze uit breiding lonnoodig en te duur achtte. B. en W, hebben toen met de Electriciteits Com missie de straatverlichting nagegaan, en: waar noodig een lantaarn doen bijplaatsen. Deze uitbreiding ging gepaard zonder fei telijke kosten voor de gemeiente. Vraag 2. In het waar dat door de ge meente niet tijdig is kennis gegeven dat de 6 pet. leening 1922 per 1 October 1925 aflosbaar was gesteld? VOORZ. Bij publicatie van 26 Juni 1925 is bekend gemaakt dat de leeningen aan gegaan bij! raadsbesluit van 21 Sept. 1921 7 April 1922, 28 April 1922, respectie velijk groot f42000, f60.000 en f llO.OOo op 1 October 1925 zouden worden afge lost. De obligation, voorzien van de cou pons verschijnende 31 December 1925 en volgende werden betaalbaar gesteld op 1 October 1925 ten kantore van den @e- mteen te-ontvanger m|et eten bedrag van f 1015 en f 507.50 zijnde respectievelijk de hoofdsom der obligaties van f 1000 en f 500 vermeerderd met de verschenen rente tot 1 October 1925. Voor obligatiehoiuders die wcnschten hun stukken vroeger in te losSBln, bestond hier toe de gelegenheid vanaf 1 Augustus' 1925 len kantore van den Gemeenta-On 1 vanger en werd hun alsdan 6 pet. rente ver goed vanaf 1 Juli 1925 tot den dfcgf ^er inlossing. dhr. THEUNISSE. Ik heb vraag 1 ge steld omdat ik in de veronderstelling ver keer dat men vanaf de bestuurstafel zoo zoo maar bij den neus wordt genomen, ik wil hiermee zeggen dat er gemfe en te goederen zijn vervreemd. Vraag 2 stelde ik omdat er mensehen bij mij hebben geklaagd, dat de gemeente verzuimd had tijdig kennis te geven. VOORZ. Deze bekendmakingen zijln' ge lijktijdig gestuurd aan alle kassiers in den omtrek. Ook! aan de firmla van Gilse'. dhr. THEUNISSE. Ik zal 't die men- schen mededeelen. dhr. HERBERS. herinnert er San dat hij reeds heeft gevraagd om' verbetering van het trottoir in de Visscherstraat. VOORZ. Dit zal wtorden dicht gemaakt op, 'kosten der nalatige. De VOORZ. schorst hierna de open- 14

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 33