30 26 MAART 1926 dat toch slechls uitstel van executie, want ever Vijf jaar hebben we denzelfdein toer U stand weer terug. dhr. v. POORTVLIET, merkt op dat tegenover het passief der BouvvVereeniging toch weer actief staat. dhr. SWAGEMAKERS. Het rapport geeft wei een duidelijk overzicht van den toe stand der Protestante Bouwvereeniging, doch ik had van de Vereeniging van Nè- derlandsche gemeenten verwacht, dat zij ook zou hebben aangegeven, wat in de toekomst door de Protestante Bouw ver vereeniging Iran worden voortgebracht. In dit opzicht ben ik Wel eenigszins teleurge steld. Als we nu voorschotten gttan ver- leenen, betreft het toch slechts! een kwestie vi.n enkdle jaren, en de Bouwvereeniging komt weer opnieuw oim! geld, van de ge meente. De 6 pet. hypotheek kon wel jin een 5 pet. worden omgezet, en tegen het tekort vian BojuWhu'ijs had toch wel kun nen worden gewaakt, 't Is tegenwoordig zoo 'n beetje de mode, dat men jin "dier gelijke gevallen zegt, daar is niets! aan te doen, doch als iemand zoo boven Zijn stand leeft, kan men toch op z'n vingers natellen, dat er iets niet in orde 'moe't zijn. Ik klan me niet indenken dat dö1 heer van Poortvliet zelf door zoo iemand zijn zaak zou laten waarnemen. Ik kan niet aannemen dat de bestuursleden voor hun eigen zaak zoo zouden hebben gedaau als voor de Bouwvereeniging. dhr. v. POORTVLIET. Ik begrijp niet goed wait dhr. Swagemiakers bedoelt, Maar ik 'moet er toch zeker niet uit opmaken, dat ik zou geweten hebben, dat Bouwhijuï er met het geld van door zou gaan1? dhr. SWAGEMAKERS. Dat bedoel ik niet Ik wil alleen maar zeggen dat "de za ken der Protestantschc Bouwvereeniging U niet zoo ter harte zijn gegaan, als 'Uw tigten zaken. En dit moet gelijk1 olijven, als men zich voor een sociaal doel "wil interessecren mioiet mten zich ook geheel geven. dhr. v. POORTVLIET. Als de kas steeds in orde was, waarom zouden we dan no|g verder gaan zoeken? dhr. v. LOON. Ik gevoel er veel voor om de Protestantvche Bouwvereeniging te helpen, als het Bestuur ook wil, doch ik Soor wel van den heer van Poortvliet al dit niet met het Voorstel van B. ten W!. zal instcminen. Dan is de eenige mo gelijkheid liquidatie. In dit gevat komt de gemeente wel in eens' voor een groot bedrag, doch is het langzame lijden afge- loopen. Spr. wil daarom een onderzoek doen instellen paai' de vermoedelijke op- 12

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 31