29 (j 26 MAART 1926 die viel onder het uitbreidingsplan. Dat uitbreidingsplan was geheim, hoe is dit nu mogelijk dhr. v. POORTVLIET deelt den heer Herbers mede dat het uitbreidingsplan aan de Bouwvereeniging niet bekend was, terwijl het ook niet geheel juist is dat de Bouwvereeni ging f 4200 te veel betaalde. VOORZ. Kan de Raad er zich mee ver— eenigen dat van gemeentewege alleen dan een voorschot aan de Protestanteche Bouwver eeniging wordt verleend, indien zij de zeker heid heeft dat de voorgeschoten bedragen binnen 10 a 12 jaren zullen zijn afgelost. dhr. v. POORTVLIET. Dat is absoluut onmogelijk. Waar moet de Bouwvereeniging het geld halen VOORZ. Dat is juist ook de questie van de gemeente. Voor ons moet de zekerheid bestaan dat het geld terugkomt. We hebben aan niemand gevraagd, om hier een Bouwvereeni ging te komen stichten nu ze er eenmaal is willen we gaarne helpen, doch een besluit te nemen tot het ^erleenen van voorschotten waarvan we niet zeker weten dat ze ooit zullen worden terugbetaald, achten we niet in het belang der gemeente. dlir. v. POORTVLIET, mterkt op dat het rapport der mogelijkheid van saneering aangeeft. dhr. MOORS, vraagt of de exploitatie der woningen wel van dien aard is geweest' dal zooveel mogelijk verliezen werden voorkomen. Reeds Dr. van Loon heeft des tijds met Menil gewaarschuwd tegen den woningbouw. De Bouwvereeniging moet er wel van overtuigd zijn dat zij (alleen dient te boiurwen "met een sociaal doel. dhr. v. POORTVLIET, verzekert dat de Bouwvereeniging alles doet om' de zaak ipo goed mogelijk te laten rendeeren. Dat er te de Heen teveel woningen zijn ivier- rezen is meer dei schuld van de R.R. (dan wel van de Protestante Bouwvereeniging. dhr. MOORS, merkt op dat hel te De Heen meer in de lijfu der Katholieke. dan in die der Protestante Bouwvereenigi ng Iteg om' te boiuiwen. dhr. v. POORTVLIET, is bet hiermede niet eens, en protesteert tegen dit gezegde, dhr. HERBERS. Wat moet er gebeuren als de Protestante Bouwvereeniging geen gelden meer aan de gelmleiente afdraagt? VOORZ. Als de Protestantsche Bouw vereeniging haar financieel© verplichtin gen niet meer kan nakomen, dan zit er niet: anders op, dan dat ze liqndeerl. Ais wij nu een voorschot gaan geven dan is II

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 30