\^S orx y 32 1* u mFS 5i e ,iA t' ri 1 \l ^- jksj j Woensdag 24 Februari 1926 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad r\ r\ n **v »v* ^t\j \AJ j 1 *-««» V NSf\N^ X./WS* 1 i Voorzitter de Burgemeester. Secretaris de heer J, L. M. Jurgers. Tegenwoordig de heeren A. G. Moors en P. J. C. Swagemakers, wethouders, J. Theu- nisse, J. C. Bazelier, Chr. Herbers, mej. P. van Meer, de heeren M. van Herel, A. de Wit N. van Bergen, J. W. Jacobs, J. L. Broorj- mans en J. B. van Poortvliet. Afwezig de heer L. M. A. van Loon. De VOORZ. Ik verklaar deze vergadering voor geopend. Er zijn bij mij ingekomen de volgende aanmerkingen op de notulen der vergadering van 16 December 1925, van den heer J. C. Bazelierblz. 5 dhr Bazelier. Ik ben Kruisland dankbaar voor het zuinig be heer, maar als die menschen uit eigen wil geen administratie-kosten in rekening brengen, dan mag men een ander nog niet gaan ver plichten dat eveneens niet te doen. Als iemand met f 100 kan rondkomen, en een ander heeft f 15 noodig, dan moet men niet gaan zeggen: ,/hij moet het ook maar met een tientje doen." Deze laatste zin is als volgt gezegd: Als iemand met f 1000 kan rond komen, en een ander heeft f 1500 noodig, dan moet men niet gaan zeggen: //Jij moet het ook maar met f 1000 doen." Ik stel voor de notulen met inachtneming dezer wijziging vast te stellen. De notulen der vergadering van 16 De cember worden hierna met inachtneming der door den heer Bazelier voorgestelde wijziging vastgesteld. dhr VAN HEREL. Ik heb eveneens een kleine aanmerking. Ik heb deze wel niet schriftelijk ingediend, maar wilde haar toch even naar voren brengen. Op blz. 10 staat, dat door mij is gevraagd: //Rekent de Nato- bank geen omzetprovisie?" Dit is niet juist. Ik heb gezegd: //Rekent de Bank van Neder- landsche gemeenten geen omzetprovisie?" Daardoor is ook uw antwoord niet juist weer gegeven. VOORZ. Mag ik u verzoeken u te houden aan het Reglement van Orde, krachtens het welk aanmerkingen op de notulen minstens 2 x 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij den voorzitter moeten worden ingediend.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 2