26*1926 JihfA -- M'-" s&sk »fc 'ij.! J - iiiirstï,:: I« I Hi.': k I (Lls-vsfef >-18'/ sfmion;. v iii sir I - (ld if&lij. ob m-< -aieJ&ug y ^cigirt aaismt .->■ ?<t,; Hh«L I' -mhci,;'.' s;K iooiaoo «ga ^vy.,' issm it. (asvua:,- y sh ioo ;l S -.-ju* nseil t)1 i..: üc «J jituJaioiis. t-,j .ftitsls las val <2 Nu kan men trachten om de zaak goed te praten, doch daar helpt niets meer aan de gemeente moet betalen. Het eenige wat nog rest is de handen in elkaar te slaan, en te redden wat er nog te redden is. Wat mijn gezegde betreffende het tekort van 1350.000 betreft, dit slaat op den geheelen woningbouw. De R. K. Bouwvereeniging had in 1925 een boekwaarde van f 475091.36 daar heeft ze voor staan 88 woningen, benevens wat bouw grond de woningen aan de Kruispoort kunnen we dan wel als een dessert bij het menu voegen. Wanneer men daar nu nog bijhad twee kapi tale boerderijen, ieder met 125 gemet polder land van f 1000 per gemet, dan kwam men nog met aan Wanneer men dat bedrag. vroeger aandeelen heeft gekocht it pari, en die aandeelen dalen tot 30 pCt., dan moet men geen 100 pCt. blijven boeken. Hiermede, M. v. V. heb ik gezegd VOORZ, Ik moet namens B. en W. opkomen tegen de beschuldiging in het rapport dat de gemeente Steenbergen in gebreke zou ziju gebleven, om de gelden regelmatig te controleeren. Een dergelijke beschuldiging was ons reeds in de schoenen geschoven door den Minister van Arbeid, doch deze moest later verklaren dat het Gemeentebestuur voor geen enkele der transacties verantwoordelijk heid treft. Dit wat betreft het rapport. Nu de conclusies. B. en W. zijn huiverig om een renteloos voorschot te verleenen. B. en W. zijn gaarne bereid de Bouwvereeni ging te helpen en haar het hoofd boven water te doen houden, maar dan moeten we ook de zekerheid hebben dat alles regelmatig zal worden terugbetaald. Maar als de Bouwver eeniging jaar in jaar uit metgroote tekorten blijft werken, waardoor het voorschot binnen 4 a 5 jaar zal zijn opgeteerd, kunnen we niet voorstellen zoo'n voorschot te verleenen. dhr. v. POORTVLIET, merkt op dat de Protestante Bouwvereeniging haar zaken beheerde zooals haar zustervereeniging, er is absoluut geen moedwil in het spel, doch de allerwege heerschende malaise is de voor naamste struikelblok geweest. dhr. HEBRERS. Wat aangaat de tekorten, hieromtrent ben ik niet ingewijd en zal ik ook niet oordeelen. Wel weet ik dat de Bouwver eeniging f 4200 te veel betaald heeft aan dhr. Bazelier, voor den aankoop van grond, 10 lli .w:.' hs 'j. M: 'ii. Hi ■■if.-.."- -is*. r/L ij -«JiAAski KMfioi .j "it 1 8l Jiigl a U&9 &l<: .P i- jiflr eii •OW kin r; r\ 9Q

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 29