S; 7 m\ cpa sh .iissji- ï.9fc V icrf »i ae if 6Ü. guiW;.- IUW neLjjj il ,;u ita a:, laiiii. ishi; ïss>k -fdos* L; 2 6 MAART 1926 in een openbare vergadering wai medegedeeld, en wat publiek in de pers had gestaan die ik had verspreid werd daar tegen een eer zame Nederlandsche staatsburger een week gevangenisstraf geëischt. Een eisoh die naar mijne meening een eeuwigdurende schandvlek op onze Neder landsche Justitie oftewel „Gerechtigheid* werpt. En of nu het raadslid Herbers in de gevangenis thuis behoort, ofwel zijn belagers, dat zullen we thans maar aan het kranten lezend publiek ter beoordeeling overlaten. Om op de Protestante Bouwvereeniging terug te komende heer van Bergen heeft de vorige maal gesproken over een kindje de R. K. Bouwvereeniging dat hij heeft helpen groot brengen. Het zij mij evenwel vergund hem even op te merken, dat dit kindje dan al een zeer slechte opvoeding heeft gehad, want binnen korten tijd zal er nit ts anders over blijven dan een wrak. Maar er kwam nog een kindje ter wereld, in de gedaante eener Protestante Bouwver eeniging, die hier nooit had moeten zijn, doch welke haar ontstaan te danken heeft aan de wethouders verkiezingen van 1919. Toen n.l. de voorzitter der R. K. Raads fractie trachtte een wethouderszetel te bemach tigen, met behulp der vrije lijsten, teneinde zijn fractie-genooten een beentje te kunnen lichten, en wat hem inderdaad ook gelukte, was de katholieke eenheid hier, zoowel als in Kruisland verbroken. Dit was een kleurlooze egoistische politiek, gedreven door heb- en eerzucht- Weliswaar kwamen de gemoederen in beroering doch hy werd door de organisaties gehandhaafd. Toen ik 1921 de aanvraag kwam van de Protestante Bouwvereeniging om woningen te bouwen, had men moeten zeggen „Hoor eens heeren, wij hebben nu eens een begin gemaakt met den woning oouw, wij^ hebben op enkele plaatsen nog grond die wij moeten bebouwen, gezien het aantal anders denkenden is een tweede bouwvereeniging overbodigmaar wij willen uwe rechten eerbiedigen, geeft u maar op aan hoeveel wo ningen u behoefte heeft, dan zullen wij daarin voorzien Maar zooiets kon men na de wethouders verkiezing niet meer zeggen, men besloot binnenkamers gauw woningen te gaan bouwen, om zoodoende voor te zijn, en dit is ook de reden dat er te Kruisland 15 en te de Heen 10 woningen teveel staan. 9 ftfrtC- i;;o •vh -ft'. ft v t/.<. -S* )Vt ~ÏC< JtOCi£ if» v ir Ï8Y U88

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 28