.ga 'furies i-au*^A^. 2 6 MAART .1926 Art. 7. De bedrage i genoemd in het 2e lid te verminderen en te brengen van 40 op 30 cent, van 25 op 20 cent, van 20 op 15 cent en de laatste 10 cent te handhaven. dhr. SWAGEMAKERS vraagt of de Raad als danslokaal beschouwt, alleen het lokaal waarin gedansen wordt, of ook de aangrenzende vertrekken. dhr. VAN POORTVLIET. Hieronder dient te worden verstaan alleen het lokaal waarin gedansen wordt. VOORZ. Dit kan in de praktijk wel eens tot moeilijkheden aanleiding geven, b.v. wan neer door middel van schuifdeuren de aan grenzende lokaliteit in rechtstreeksche verbin ding met de dansgelegenheid wordt gesteld. dhr. v. POORTVLIET. In dit geval worden de lokaliteiten als een geheel beschouwd. Met algemeene stemmen wordt besloten de voorgestelde veranderingen in de verordening aan te brengen. h. Proces-verbaal van kasopname. VOORZ. Op 19 Maart 1926 is door B. en W. met den verificateur der Vereeniging van Ned. Gemeenten opname gedaan van de boe ken en kas van den gemeente-ontvanger. Uit het hiervan opgemaakte proces-verbaal blijkt dat op genoemden datum bij den ontvanger in kas was een bedrag van f 11604.50^2 Dit proces-verbaal wordt met algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen. dhr, v. BERGEN, vraagt om nu ook de ad ministratie der Bouwvereenigingen door een accountant te doen controleeren. VOORZ. Daartoe is reeds besloten. i. Rekening van het Vleeschkeuringsbedrijf over 1925. Met algemeene stemmen wordt besloten deze rekening in handen der financieele Com missie te stellen. j. Rapport betreffende de Protestante Bouw- vereeniging. VOORZ. Ik verleen het woord aan den heer Herbers tot het houden van algemeene be schouwingen, waarvoor door hem toestemming is gevraagd. dhr. HERBERS. Mijnh. de Voorz. Het ia toch opmerkelijk dat de laatste twee vergade ringen nadat er twee en 'n half jaar vrede is geweest als het woningbouwvraagstuk aan de orde komt, Herbers weer als een leuge naar wordt betiteld. Herbers heeft gelogen, 7 -iïiSS ttKVi £3HI8 SÏl SC. üüjjïii 50 iiOv j»ri

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 26