- 24 2 6 MAART 1926 beschouwd worden als een samenstel van een school voor gewoon L. O. en eene voor U.L.O., volgens de L. O.-wet 1920. Naar de kosten van deze laatste, als zijnde g e 1 ij k— s o o r t i g aan de bijzondere U.L.O. school, moet de vergoeding ex art. 101 der L. O. wet berekend worden.* Wanneer het bestuur dan met onze uit spraak geen accoord gaat, kan het in beroep gaan. Dat is hun recht, doch B. en W. kun nen geen vrijheid vinden van een eenmaal genomen besluit af te wijken. Met algemeene stemmen wordt derhalve besloten op genoemde verzoeken afwijzend te beschikken. e. Rapport dd. 16 Maart 1926, van de financieele Commissie omtrent de afrekening der vergoeding aan het bestuur der school van het R. K. Weeshuis, ingevolge art. 101 der L. O. wet 1920, over de jaren 1922/24. dhr. HERBERS. Ik kan me vereenigen met het rapport der finantieele Commissie, doch ik blijf op mijn standpunt, dat het nood zakelijk is op alle uitgaven der scholen streng toezicht te houden en ik hoop dat B. en W. ervan overtuigd zullen zijn, dat zulks ook inderdaad noodzakelijk is. "VOORZ. Hiermede zullen we gaarne reke ning houden. f. Rapport dd. 16 Maart 1926 van de finantieele Commissie, waarbij wordt medege deeld dat de aanmerkingen van Ged. Staten en de begrooting 1926, voor zoover deze aan de financieele Commissie zijn voorgelegd van zuiver administratieven aard zijn. Met algemeene stemmen wordt besloten in de gemeentebegrooting 1926 de gevraagde wijzigingen aan te brengen. De heer Bazelier verlaat de vergadering. g. Schrijven dd. 17 Maart 1926, G no. 251, III afd. van Ged. Staten houdende aanmer kingen op de verordening tot heffing eener belasting op vermakelijkheden. De gemaakte aanmerkingen zijn geheel van administratie ven aard. dhr. VAN BERGEN. Nu de verordening wederom ter sprake komt, heb ik namens de financieele Commissie nog een paar wijzigingen voor te stellen, en wel Art. 4 onder sub 3 in te lasschen, <yof op andere wijze* waardoor ook piano's onder het artikel vallen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 25