üa^softV s .itéti'l it S \\diïl - 4tx'. D 'i.-: ;li •Jiff at- n.v.ai» «j ,«aw l i, tf •iïUW v. ,:v. hoos! ,y 'XJJJ:,: é&Q[ siow üf »i sUUas JKi siB ne si-ji'Js.vj d*d ,;j iad ie. jtó;sw JiB Hö Tïfta i. toap, iX •-aiih'. *5> soc7 ijihs'7.'. nps n'i 'v; jiikajsis/ac sB:swiik's»ïa;' f (HBV8g i:>!wotïgG;a*>6 ÜMi «.-!•: J»;f> teitt )öd i'. i J«9<f J -.asqüoisgcaB i! ru manui hlohüil. e 2 6 MAART 1926 /O dhr BERBERS. Het doet niets ter zake of het plafond slecht was of niet. ^t Gaat hier over de reparaties, en dan ben ik het thans eens met mijnheer Bazelier. Ik geef daarom het Dagelijksch Bestuur in overweging de zaak eeDS goed te onderzoeken, en daarna maar tot betaling over te gaan. Het bedrag is te klein om te gaan procedeeren. dhr. BAZELIER. Ik ben het niet eens met mijnheer Berbers. Het gaat er wel degelijk om of het plafond al of niet goed was. Nu was het niet goed, en daarom is het waar noodig gerepareerd. Indien deze reparatie niet noodig was geweest, zou ik er voor zijn om het bedrag niet uit te betalen. VOORZ. Wanneer deze zaak lang hangende is gebleven, is dat niet de schuld van B. en W. B. en W. hebben nl. aan de Gebr. Oerlemans opgedragen de reparatie van het plafond over een oppervlakte van 4 a 6 M1, tegen den prijs van f4 per M*. Wanneer wij het geheele plafond hadden willen laten repareeren,zouden we natuurlijk een veel geringere prijs bedon gen hebben. De prijs bedroeg destijds f 1.50 h f 2 per M*. Toen de rekening kwam, hebben B. en W. hiertegen bezwaar gemaakt en ge weigerd om meer te betalen dan was opge dragen, zulks zou een particulier toch ook doen dhr. BAZELIER. Ik heb hier nog een schrijven van de gebr. Oerlemans. Wil U dat eens even inzien. Mijnheer Moors wordt er ook nog in genoemd. dhr. MOORS verklaart naar aanleiding van dit schrijven dat het zeer goed mogelijk is, dat door hem is beweerd dat het plafond in een desolaten toestand verkeerde, doch spr. weet zeker geen last tot meerdere reparatie te heb ben gegeven. dhr. v. POORTVLIET. Ik kan hier slechts veronderstellenderwijze mijn meening kenbaar makeD. Ik ken de Gebr. Oerlemans als dege lijke vaklui, die niet gewoon zijn slecht werk af te leveren, doch ik weet van deze kwestie te weinig om te kunnen recht Bpreken. Maar wanneer een degelijk werkman tot de ontdek king komt dat het opgegeven aantal meters te gering is voor een behoorlijke reparatie, dan is het begrijpelijk dat hij verder zal gaan. Doch is die tweede overeenkomst n.l. om meer te repareeren dan was opgegeven niet met den heer Hageman aangegaan Zoo niet, dan zijn de Gebr. Oerlemans eigenmachtig te ver gegaan en hadden ze eerst bij B. en W. of mijnheer Hageman verdere instructies moeten /.'•jcx - '-■ - l mm i riii» ïr vr'j&g IOS O.-. OI V J .i: •xisifc: 1 i •SCI1 -M.S,'- i j u .g ,'tj *fb'i)3st ,'<V iisv 6:> n i i 'i.Cl J..J Sffl? öjr .astïïl i-éi. •ï<)OV !.■:>.-) Hah i V - ;;V: j ,ffUJ8!: v try }:i tls,t)OS h SÉ ïfil - C„ fï. ii, 10ÜV f.!< iïjil i«':r hïflflil f, -iiio ff.:. 7 ;'a KJv. jf h u'u sB Jsl .-■ï -i jii ji.ri -■5ö?C JiK jrti'iji) ,'a gaf 3i6 03 .b,b 3tHS3*j •ijsog ••aaiti 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 23