2 i 1 ~&d ■*ooC pig' *- O w *b&3i Jiht i&in ïfsoG 4*fr 038 ssvo M jfj.' uabi; aaJ iaW ii;, -flari'' nshfc,- n«* I 100} UiaaO m •bm«- ei ,/i •loV j.'-j; ,f[0j( s (JL-uylsLzJ-a-ti&te 2 6 MAART 109R in. Niet dat ik toegeef de bedoelde woorden gesproken te hebben, doch ter wille van zoo'n kleinigheid moet niet zoo'n ophef gemaakt worden. De notulen der vergadering van 24 Febr. worden hierna met]inachtneming den door den heer Bazelier voorgestelde wijzigingen goed gekeurd en vastgesteld. 1. Ingekomen Stukken. a. Goedgekeurde raadsbesluiten. VOORZ. Ingekomen zijn: 1. Besluit d.d. 17 Maart 1926, G no. 154 van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, houdende goed keuring van het raadsbesluit van 24 Februari 1926 tot af- en overschrijving op de begroo ting 1925. 2, Besluit d.d. 17 Maart 1926 G no 201 van Gedeputeerde Staten houdende goedkeu ring van het raadsbesluit van 24 Februari 1926 tot overgave van het G. E. B. aan de F.N.E.M. Deze besluiten worden met algemeene stem men voor kennisgeving aangenomen. b. Schrijven d.d. 15 Februari 1926 van de Gebr. Oerlemans te De Heen, betreffende uit betaling hunner nota inzake de reparatie van een plafond in de openbare school te De Heen. Deze reparatie heeft plaats gehad in het voor jaar van 1924. Bij deze reparatie bleek dat niet met enkele Meters kon worden volstaan, zooals aanvankelijk werd vermoed, en zooals aan adressanten was opgedragen doch dat de toestand van het plafond van dien aard was, dat het in zijn geheel diende te worden ge restaureerd. B. en W. weigeren uitbetaling der nota voor zoover in rekening worden gebracht die werk zaamheden die niet zijn opgedragen. dhr. BAZELIER. Ik vraag me af, hoe of het mogelijk is, dat het zoo lang geduurd heeft alvorens de menschen hun centen ont vangen. Dit zaakje is nu reeds sinds 1924 hangende. Ik heb destijds ook eens aan die school gekeken, en ik moet toegeven dat de klachten allen gegrond waren. Ik heb ook het plafond bezien, en dit zag er slecht uit. Over al vielen stukken kalk naar beneden, en dit was zeer gevaarlijk voor de kinderen. Ik geef toe dat er verschillende omstandigheden zijn die tot een meeningsverschil aanleiding geven, doch ik vind het niet prettig dat deze zaak zoo lang heeft aangeloopen. Alles had best eerder afgehandeld kunnen worden. 3 i:f?'.T •A«.r 'U-? A i-;tif iööfir.. •i>iüc Ap ■:.c-15/ r-> ft) «■6 ft »mo(j giro; {bet onsa!. -Si)6. t&*oo s: l, ittb n mo i;y, t i'V JeoiB §oi§!' t'„<v -■ ;.;g

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 22