- - WH* O is i£ 317 n-: 8' si- az ti c 8'- ,i .7 :i..X" vi'.-f' r* ,i l -Ztiü", ,v, i t.? 'i - :-v. l* l- I .iü Khs'liTf i i .8. t;.s?to{ b iswr. 7; 1 ?i ,;sf t-tód k f: vf.vi lii i. tutti»yv*e& .X .8. S i 7' A- i6 «tó t. 2 6 MtóRT 192? staat. De notulen der vorige vergadering zijn op dit punt zeer volledig en juist. De heer Herbers heeft wel degelijk verklaard dat de R. K. Bouwvereeniging een tekort had van f 350.000, waarom de heer van Herel hem heeft gevraagd, //Hoe hij aan dit tekort komt?# dhr. BAZEL1ER. Ik sluit, me geheel aan bij den heer van Herel. Ook ik heb goed gehoord dat de heer Herbers heeft gezegd dat de R. K. Bouwvereeniging met een tekort van f 350.000 zit. Dit heeft me zelfs ten zeerste gefrappeerd, en ik ben nog van plan geweest om inzage der boeken te vragen. dhr. HERBERS. Op de eerste plaats moet ik opmerken dat hetgeen de heer Bazelier be weert inzake de commissie onjuist is. Door hem zijn in het geheel geen namen genoemd. Op de tweede plaats weet ik dat ik met opzet en voorbedachte rade de woorden //R.K.# niet gebezigd heb, als alleen toen ik den Voorzitter het door mij indertijd uitgebrachte advies over den woningbouw der R. K. Bouwvereeniging ter hand stelde. Het is mogelijk dat ik gezegd heb //bouwvereeniging#, wat moest zijn wo ningbouw#. Toen we dit pnnt bespraken, had den we juist de verordening op de heffing eener belasting op vermakelijkheden behandeld, en dan valt het niet mede dat men weer met dergelijke menschen moet debatteeren. Doch ik weet zeker, dat ik nooit beweerd heb, dat de R. K. Bouwvereeniging een tekort van 350 duizend gulden zou hebben. dhr. BAZELIER. Ik verlang stemming over de notulen, omdat het voor mij duidelijk is dat de heer Herbe.s de bedoelde woorden heeft gesproken. Dat hij zich vergist heeft, kan ik niet helpen en hiermee kan ook in de no tulen geen rekening worden gehouden. Wat betreft zijn opmerking over de Commissie; ik heb duidelijk gezegd dat ik steeds voor Com missies was, doch dat ik het hier overbodig achtte omdat er reeds een commissie bestond; zulks naar aanleiding van het gesprokene door den heer van Bergen, die toen mede deelde dat in deze Commissie de heeren Theu- nisse, van Agtmaal en Roelands zitting hadden dhr. HERBERS. Hebt ge het nu gehoord, nu zit mijnheer Bazelier zelf al te vertellen dat de namen der Commissieleden door dhr. van Bergen, dus niet door hem zelf zijn genoemd. De VOORZ. acht deze aangelegenheid vol doende besproken, en wil tot stemming over de notulen laten overgaan. dhr. HERBERS. Als het tot stemming moet komen trek ik graag mijn voorstel tot wijziging 2 O c>. V V V 11, i' A l'4' 1. t»; Js 1 fle Cf «e 8' US Jö BI'.. Bi ,J i •V t -i'''. 1 7 V Ji ,'ii li:. V 'A •J !-•; ...- i 'V' iH jX'dï&Vf ,.i ï.-rf.'J ü'.i. 7 Ii: ï<«8 tfjv 7':.!.' ,8 ,1» -.1 s;,isj; A'. z f vijf uh ïp-'.-f i I."-' .-. ••••v KW 1 L <f?bv i

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 21