19 Vrijdag 26 Maart 1926 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren A. G, J. Moors en P. J. C. Swagemakers (Wethouder) J. C. Baze lier, Chr. Herbeis, Mej. P.a van Meer, de heeren N. v. Bergen, L. M. A. van Loon, A. L. M. J. de Wit, J. B. van Poortvliet, J. Theunisse en J. L. Brooijmans. Afwezig de heeren M. van Herel, (met kennisgeving) en W. J. Jacobs. Voorzitter, de Burgemeester. Secretaris de heer J. L. M. Jurgers, De Voorzitter. Ik verklaar deze vergadering voor geopend. Ingekomen is een schrijven van den heer M. van Herel, waarin deze mededeelt door familieomstandigheden verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen, Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. VOORZ. Verder zijn ingekomen de vol gende aanmerkingen op de notulen der ver gadering van 24 Februari 1926. a. van den heer Bazelier, betreffende zijn gezegde weergegeven op blz. 17 der notulen, luidende //Wat dhr. Herbers beweert is niet juist. Ik ben steeds voor Commissies geweest, en ben dat nog, doch in dit geval acht ik het overbodig". Dit wil de heer Bazelier als volgt gewijzigd zien uWat dhr. Herbers beweert is niet juist. Ik ben steeds voor Commissies geweest, en ben dat nog, doch daar er volgens de mededeeling van den heer van Bergen reeds een Commissie is, bestaande uit de heeren Theunisse, van Agtmaal en Jac. Roelands, acht ik het in dit geval overbodig." b. van den heer Herbers. In de notulen staat vermeld dat door den heer Herbers zou zijn beweerd, dat de R. K. Bouwvereeniging thans met een tekort zit van f 350.000." De heer Herbers verklaart te hebben gezegd, dat wij door de Bouwvereeniging thans een tekort hebben van f 350.000 (dat wij is dan natuurlijk, #de gemeente" en slaat op den geheelen woningbouw). Bij deze bespreking zijn de woorden of letters R. K. niet gebezigd." Door den heer van Herel, wordt er tegen geprotesteerd dat de heer Herbers aan het adres der R. K. Bouwvereeniging iets anders zou hebbeu gezegd dan er thans in de notulen

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1926 | | pagina 20