2 4 FEB. 1926 voor de som van f 115000 onder voor waarde dat het reservefonds geheel aan de gemeente blijft. Over de elektrificatie van den Kruislandschen Langeweg zal nog nader met de P.N.E.M. worden geson- Jzx. vti vlet algiemteene stemmen wordt hierna besloten voor den Secretaris eene instruc tie vast te stellen volgens het door B. én W. ingediende ontwerp, die den Gedepu teerde Staten zal worden medegedejeld. RONDVRAAG: dhr. de WIT, deelt mede dat de sloot en bij het dorp te de Heen totaal vol !zït- ten. De menschen zitten met kelders vol water, zoodat er klachten komen, en voorzien kan worden dat de Gezondheids Commissie zich ermee zal gaan bemoeien. Het was hoogst gewenscht dat de po litie hier wat toezicht hield. Verder zon Spr. gaarne vernemen op welke wijze het D. B. hier denkt in te grijpen. VOORZ. We zullen eens gaan zien, en op kosten van diegene die de sloot hebben dichtgemaakt, zal ze dan ook weer worden opengemaakt. dhr. HERBERS. geeft nog in overweging met het oog op de werkeloosheid, zoo sp-.cdig mogelijk hiermee aan te vangen Hierna niemand meer het woord ver langende sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Aldus vastgesteld ia d^opaabere vergadering sim dsn L (p De Voonifcter, De Seereteri»,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 19