2 4 FEB, 1926 7 ALU ^/is> r\^0~4a/i ger steeds het t cgenovergesfcltlc heeft be weerd. Ik heb nu het voorstel gedaan mocht het kelderen, dan laat me dat koud. Ik heb den heer van Bergen uitge- rn'jodigd om met me mee te gaan, dan zal ik hem persoonlijk overtuigen hoe hoog noodig het is dat er toezicht wordt gehou den Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat ik al liet mogelijke in het belang dei' gemeente heb gedaan; ik wil thans alleen nog zeggen dat we door het voor komen van aanmerkingen de ruincering der Bouwvereeniging tegemoet gaan. dhr. BAZELIER. Wat dhr. Herbers be weert is niet juist. Ik ben steeds voor com missies geweest, en ben dat nog. Doch in dit geval acht ik het overbodig. dhr. BROOIJMANS. Ik ondersteun het voorstel van den heer Herbers. Als nu al les werkelijk zoo goed in orde is, wat lis er dan op tegen dat dit door een iöomL missie uit den Raad eens wordt nagegaan? Het voorstel van den heer Herbers tot liet instellen eener commissie van toezicht op de woningen der Bouwvcreenigingen wordt hierna in omvraag gebracht, en aan genomen met 84 stommen. Vóór stemden: Mcj. van Meer, de heereln van Poortvliet, Brooijinans, Jacobs, de Wit, Herbers, Moors en Swagemakers. Tegen: de hoeren van Herel, van Bergen ^azelier en Theunisse. De VOORZ. Nog zjjn ingekomen do vol gende vragen van den heer Herbers1: 1. Is het waar dat destijds door R. en W. een schrijven van het Ministerie van Arbeid is ontvangen, waarin werd medege deeld dat een architect of leverancier aan een Woningbouwvereeniging geen bestuurs lid mocht zijn. Zoo ja, wanneer is dat geschied, en wan neer zijn de besturen der Bouwvcreenigin gen hiermede in kennis gesteld door B. en W dhr. v. HEREL licht deze vragen toe, en deelt mede dat de bewuste clrOulairej is gekomen in Juni 1921 nadat de R.K. Roiuwverecniiging reeds had opgehouden met bouwen. Mocht deze vereeniging in de toekomst evenwel wederom lot liet bouwen van woningen overgaan1, dan zal spreker voor de keuze worden gesteld, om1 le bedanken als Secretaris dan wel als architect der Biouwvereeniging. De VOORZ. schorst hierna die openbare vergadering waarna de Baad overgaat in Z1 f) 0 A 'JCS'!,'en zitting. Vy- &./A Na heropening der vergadering stelt de VOORZ. voor het Gemeentelijk Electrici- leitsbedrijf met ingang van 1 Januari 1926 over te dragen aan de Provinciale Noord Brabantsche Electriciteits Maatschappij 17

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 18