2 4 FEB, 192ST 0 bedoeling is, gaat totaal niet over de ad- ministratie. Al dat praten, wat er thans gebeurt is alles slechts mosterd na den maaltijd. Mijn bedoeling is, om van de buizen der bouwvereeniging, die thans ge- tijk staan met een zinkend schip, ie red den wat er nog te redden valt Mijnheer V. Bergen is 'n leek in deze zaak, doch als hij zich de moeite wil getroosten om met me mee te gaan, dan zal ik Iiem( als vak man aantoonen, dat tengevolge van1 slor digheden de gemeente voor kapitalen wordt üeiiadeeld. 1 En wat betreft dat tekort van 350 duizend gulden; we kunnen wel zeggien, de ü'ouwvereeniging bedruipt zich zelf, maar per slot v-an rekening is liet toch de gemeente die moet bijspringen. dhr. v. HEREL. Ik moet hier opmerken d.it dhr. Hebbers sterk overdrijft. l)at de woningen der Bouwvereeniging .gelijk te stellen zijn met een zinkend schip is ab soluut gelogen. Die woningien zuilen best bun tijd doorstaan. Doch de Bouwver eeniging kajn ook niet overal rekening mee houden. Op de eerste plaats zit ze met de geregelde aflossing der annuiteiten, en op de tweede plaats heeft ze te maken met de huurders die ook' niet altijd even aangenaam zijn. 't Is niet mogelijk om! op alle kleinigheden toezicht te houden. iDo.ch de bedoeling van den heer Herbers is niets dan kritiek uit te oefenen, dat zijn we van hem1 gewoon zoo Jang hij in den Raad zit. dhr. BAZELIER. Ik heb hcelemaal geen wantrouwen in het beleid van het be stuur, en ben het ten volle eens niet' hiet gesprokene door den heer van Bergen. Wat moet nu zoo'n oomimlissie nog komen doen, ze heeft heelemaalg een reden van be staan meer. Ik stel thans liet volle ver trouwen in de leiders, en als 13. en fWi. nog een commissie willen benoemen dan moet ik ten sterkste protesteeren indien zij' daarin personen zouden benoemen die met de Bouwvereeniging in eenige zaakrelatje; hebben gestaan. dhr. v. BERGEN. Het doet me gienoegen dai het de bedoeling van den heer Herbers niet is, om een commissie te benoemen, die toezicht moet houden op de financiën. Dal hij aanmerkingen heeft op het onder houd der woningen kan ik me van hem a's vakman eenigszins voorstellen. Ik ben dan ook niet tegen deze Com missie mits ze zich beperkt tot niets meer «Jan liet onderhoud. dhr. HERBERS. Wat betreft het ge zegde door dhr. Bazelier, verwijs ik alle leden naar de notulen der vorige vergade ringen, e n dan zullen zij zien dat hij vroe- 16

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 17