15 2 4 FEB. 1926 /I N voorstel vcrccnigen. Ik neem aan dat dit (J met geschiedt om verdachtmakingen te l lan'ceeren, doch slechts om' B. en W. in het belang der gemeente behulpzaam te zijn. dhr. v. HEREL. Voor mij is het nog steeds twijfelachtig of de Raad wel de bevoegdheid heeft het toezicht op de Be uw vereeniging op t e dragen aan eene Commissie. De woningwet, draagt dat toe zicht op aan B. en W. Verder zon ik (den heer Herbers wel eens willen vragen, hoe hij komt aan dat tekort 'Wan f 350.000 en hoe hij zich de werking van een derge lijke commissie denkt. dhr. v. BERGEN. Ik heb aan de wieg gezeten van de R.K. Bouwvereeniging j ik heb met meerdere bestuursleden samen gewerkt. en ik zon me als raadslid scha men hier verdachtmakingen te uiten te genover mcnschen die alles belangeloos in het belang der Bouwvereeniging1 hebben verricht. Wanneer het de bedoeling is van den beer Her'bers om controle' uit te oefenen op liet financieel beheer der Bouwvereeniging dan moet ik daartegen te sterkste protesteeren. Ik durf de verze kering te geven dat dit beheer zoo accu- raad mogelijk wordt gevoerd, en dat dit zoo omvangrijk is dat geen der hier aan wezige leden in staat is onzen Penning meester hierin te volgen of te verbe teren. Het onderhoud der woningen ge schiedt eveneens zoo goed mogelijk; wan neer dhr. Herbers echter hierop toezicht wil uitoefenen hiertegen zal ik me niet verzetten. VOORZ. Ik wil even den lieer van Ber gen opmerken dat het voorstel van den heer Herbers niet „strekt om' toezicht hit te oefenen op het financieel of overig be heer de bouwvereeniging. De heer Herbers komt slechts neer op het onderhoud der w' ningen, en we mogen hem' als raadslid t;.ch niet het recht ontzeggen een voor stel te doen, dat naiar zijne meening inj 'het belang der gemeente is. W,at betreft dat tekort van f 350.000 ge loof Ik wel dat de liccr Herbers een beetje overdrijft. Maar al doet de Bouwver eeniging nog zoo. goed haar best, we zijn toch verplicht hierop Toezicht te houden dhr. v. POORTVLIET. Verschillende Bouwverccnigingen zijn tengevolge van de na-oorlogscbe toestanden en financieels moeilijkheden geraakt. De Protestante B» iuwvereeniging heeft tengevolge van een faillissement, en oneerlijkheden van een der bestuursleden een knak' gekregen, maar overigens zijn wc steeds in de weer geweest, om de zaak zoo goed mogelijk te behartigen. 1 dhr. HERBERS. Het beheer, dat mijn 15

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 16