3 2 4 FEB. 1926 &tyO?A-CL>lsO0 5. Beslissing omtrent overdracht van het O. E. B. aan de P. N. E. M. VOORZ. Ik acht het gewenscht dit punt eerst in besloten zitting te bespreken, en stel voor deze aangelegenheid na afhande ling der agenda te behandelen. De Raad kan zich hiermee vereenigen. 6. Wijziging Instructie Gemeente* Secretaris. VOORZ. Ged. Staten hebben ons ver zocht een nieuwe instructie voor den Secre taris vast te stellen. Deze instructie is in handen der Salaris-Commissie geweest. dhr. BROOIJMANS. Zooals U ziet is door ons aan Uw verzoek om den Secretaris te hooren niet voldaan. Ik zou daarom dit stuk willen aanhouden tot de besloten ver gadering, teneinde den Secretaris in de gelegenheid te stellen eventueele aanmer kingen naar voren te brengen. Dit voorstel wordt met algemeene stem men aangenomen. 7. Wijziging Instructies personeel van den Vleeschkeuringsdienst. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten deze stukken om advies naar de Gezondheids-Commissie te zenden. 8. Voorstel tot wijziging van de Bouw* verordening. VOORZ. Dit voorstel is om advies naar de Gezondheids-Commissie gezonden, welk advies we tot ons leedwezen nog niet ont vangen hebben. dhr. BAZEL1ER. Zou het niet gewenscht zijn dat het ontwerp [dezer verordening bij de raadsleden circuleert? VOORZ. leder raadslid zal een exem plaar van het concept ontvangen. Met algemeene stemmen wordt besloten dit punt tot een volgende vergadering aan te houden. VOORZ. We zijn hiermede aan het einde onzer agenda. Ingekomen is een schrijzen d d. 21 Februari 1926 van den heer Herbcrs, waarin deze mededeelt „reeds vaeaf 1919 toen hij zijn intrede deed in den Raad er op gewezen heeft, dat een C minissie van toezicht op de woning bouw noodzakelijk was, en dat het diep te betreuren is, dat destijds aan zijne nuttige wenken niet de minste aandacht wera geschonken, wat voor de gemeente als een ramp moet worden beschouwd. Thans laat het beheer over de woningen 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 14