loUXo 11 2 4 FEB. 1926 dit artikel. Op de eerste plaats zou ik in lid 3 willen zien opgenomen dat beroep op den Raad binnen 8 dagen na de beslis sing van B. en W. moet worden ingediend. Wat betreft het 4de lid; Ik ga er wel mede accoord dat vrijstelling wordt ver leend aan uitvoeringen enz. voor een lief dadig doel, doch dan zou een minimum entrée moeten worden vastgesteld. B.v. Wan neer bij een uitvoering een entrée wordt geheven van 10 cent, en er komen 200 a 300 personen hetgeen toch al een mooi getal is dan bedragen de totale ont vangsten nog slechts f 20.a f 30. Dan kan er dus niets meer overblijven voor een liefdadig doel. dhr. MOORS. Ik geloof dat een ver- eeniging die iets organiseert ten bate van 'n liefdadig doel, wel zooveel mogelijk haar best zal doen om volk te trekken. Nu is het mogelijk dat bij een hoog entrée de recette geringer is dan bij een laag, doordat de inenschen wegblijvenIk acht het daarom gewenscht om deze menschen niet al te zeer te binden. dhr. HERBERS. Het gaat hier dus om een „liefdadig doel." De Voorzitter heeft terecht opgemerkt dat een entrée-prijs van 10 cent geen waarde heeft voor een lief dadig doel, dan is dat liefdadigdoel een fixie. Daarom ben ik eveneens voor een minimum entreé vast te stellen, b.v. 50 ct., wat zeker niet te hoog is. Het bedrag dat voor het doel moet worden afgedragen, mag maar mijne meening gerust op 70% worden gesteld. Hiermede zullen we juist het liefdadig doel in de hand werken. dhr. BAZEL1ER. Ik meen dat we beter doen, met het tarief vrij te laten, teneinde iedereen, den armste zoowel als den rijkste te kunnen doen medewerken aan de lief dadigheid. Er zijn menschen voor wie een bedrag van f 0.50 beslist te hoog is, en we mogen deze toch niet een bezoek aan een dergelijke uitvoering onmogelijk gaan maken. dhr. MOORS. Ook ik ben van meening dat we dergelijke uitvoeringen meer in de hand moeten werken dan tegenwerken, im mers het doel is alleszins te prijzen. dhr. VAN POORTVLIET. Gehoord de besprekingen, zou ik eveneens willen voor stellen de entrée-prijzen vrij te laten. dhr. v. HEREL. Als we gingen bepalen welk entreé er geheven moet worden, zou- 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 12