111 j dhr. DE WIT, vraagt de fietspaden met koolasch te verharden. VOORZ. deelt mede dat in den loop der volgende maand hiermede een aanvang wordt gemaakt. dhr. BASELIER spreekt nog voor verkeers- verbetering aan de Kade. Spr. deelt mede zich verschrikkelijk te ergeren aan het rinneweeren der aldaar geplaatste kolommen. VOORZ. zegt toe het lossen der wagens buiten het terrein van den heer van Loon te zullen verbieden. Hierna niemand meer het woord verlangende sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Aldus vastgesteld injde/opeiibare ver gadering van den De Voorzitter,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 112