7 110 TLc^C J - a a*vAjbsM- 3- DEC IPCS 9, Alsvoor wegens bedanken van den heer J. Theunisse. Aanbevolen wordt de heer Kornelis Adriaan Thomas Testers. Uitgebracht werden 12 stemmen waarvan 8 op den heer Testers, 1 op den heer Brooy- mans en 8 blanco. Benoemd de heer Testers. Aan den benoemde en het Burgerlijk Armbe stuur zal hiervan worden kennis gegeven. 9. Benoeming van gaarders van haven en liggelden. Tot gaarder van haven en liggelden te Steenbergen wordt met algemeene stemmen herbenoemd de heer Chr. Anl. Dekkers. Voor de vacature te de Heen is door B. en W. de volgende alphabetische aanbeveling ingediend. 1. Petrus Geers. 2. Frans Herman de Klerk. Bij de eerste vrije stemming werden uitge bracht 12 stemmen, waarvan 5 op dhr. de Klerk 4 op dhr. Geers2 op dhr. Vermeulen 1 blanco. Daar niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Alsdan worden wederom uitgebracht 12 stemmen waarvan 10 op dhr. de Klerk, 1 op dhr. Geers, 1 op dhr. Vermeulen. Benoemd de heer F. H. de Klerk, die met deze benoeming in kennis zal worden gesteld. Rondvraag. VOORZ. We zijn hiermede aan het einde der agenda. Hebben de leden nog iets te zeggen in het belang der gemeente. dhr. HERBER8 bepleit nogmaals de ver betering der straatgoten in de Beerenstraat, wijl de toestand daar uiterst slecht is. Spr. heeft hierop reeds voor drie weken de aandacht gevestigd. VOORZ. Ik zal zorg dragen dat uiterlijk volgende week de zaak in orde wordt gemaakt. dhr. v. POORTVLIET, vraagt naar een goedkoopere manier van verbetering der trot toirs op het marktplein. Verder vestigt Spr. er de aandacht op dat volgens de thans gel dende bepalingen der Politieverordening niet straf baar is hij, die met een auto over de bermen rijdt. Spr. wil voorstellen evenals voor de voertuigen met trekdieren bespannen, ook deze bepalingen voor de auto's te doen gelden. VOORZ., zegt de vragen van den heer v. Poortvliet te zullen onderzoeken en eventu eel met een voorstel tot wijziging der politie verordening bij den Raad te zullen komen, 28 /Usuj {LAy£j/% Gs^Ts) 4Cl^/Ct4<stsL A^A4^ yfc>Z- 0^L^y^t_~p_^ /L^c-^-^y /i<Ls£

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 111