/V^ 3- DEC. cp i n q H o o f d s t. XI, Handel en Nijverheid, Ook dit hoofdstak wordt zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t. XII, Belastingen. 7/dhr, HEBBERS. De raming voor teruggave van belasting bedroeg vorig jaar f 34284.53. i Ik wil opmerken dat het op zoo'n manier moeilijk wordt een begrooting op te maken. Hoofdstuk 12 wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t. XIII, Diensten als afzonder lijk bedrijf ingericht. dhr. HEBBERS. Op de begrooting van het Vleesc'nkeuringsbedrijf is uitgetrokken een post van f 500 voor aankoop van instrumenten. Ik vind die post nogal hoog. Ik heb gezien dat er op de rekening nog een paar gekleede jassen stonden vermeld, voor een bedrag van f 25. Ik vind dat de betrokkenen deze jassen toch best zelf hadden knnnen betalen, we behoeven deze ambtenaren toch niet te gaan aankleeden. VOORZ. We zullen deze heeren verzoeken het bedrag van f 25 terug te storten. Hoofdstuk 13 wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t. XIV, Kasvoorzieningen. H o o f d s t. XV, Overige inkomsten en uitgaven. H o o f d s t. XVI, Onvoorziene uitgaven. Deze hoofdstukken worden achtereenvolgens met algemeene stemmen aangenomen. Bij de behandeling van den kapitaaldienst maakt de heer BAZELIER nog eenige aan merkingen aan reeds behandelde hoofdstukken, waarna de begrooting van inkomsten en uit gaven in haar geheel met algemeene stemmen wordt aangenomen. Ook de begrooting van inkomsten en uit gaven voor het Vleeschkeuringsbedrijf 1927 wordt hierna met algemeene stemmen aan genomen. 7. Benoeming van een lid van het Burgerlek Armbestuur wegens perio dieke aftreding van dhr. J. M. Koen- raadt. Voorzitter verzoekt de heeren van Bergen en Brooijmans als stemopnemers te fungeeren. Uitgebracht werden 12 stemmen, alle op den eer J. M. Koenraadt, zoodat deze is herbe noemd. Aan den benoemde en het Burgerlijk Arm bestuur zal hiervan worden kennis gegeven. 27

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 110