-4/- jL 3- DEC. 1926 198 Evenzoo moet a voorzichtig zijn met awe be schuldiging aan het adres van den secretaris, dat deze genoemden brief zou hebben geschre ven om u te benadeelen. dhr. BAZELIER, Lees nu eens even de notulen voor van bladzijde 11 tot bladzijde 16. VOORZ. Daar heb ik weinig idee in, mijnh. Bazelier. dhr. BAZELIER. En ik ook niet. Maar daar staat geen haar op m'n hoofd, die er aan gedacht heeft de leden van het Burgerlijk Armbestuur van malversaties te beschuldigen. Maar wij zijn zulke zwakke menschen, en hoe gemakkelijk kunnen we niet vallen. Ik kan ook vallen, evengoed als ieder ander, want ik ben ook maar een mensch, zoo'n waarschuwing moet als een geluk worden beschouwd. VOORZ. U verdenkt dus niemand van het Burgerlijk Armbestuur van malversaties dhr. BAZELIER, Neen dhr. v. POORTVLIET. De heer Theunisse heeft gezegd dat hij bedankt heeft als lid van het Burg. Armbestuur om niet meer blootge steld te worden aan dergelijke rapporten der financieele commissie. Ik meen, dat 't rapport niet beleedigend was en dat daarom de finan cieele commissie geen blaam treft. dhr. HERBERS, Ik heb me niet gemengd in het debat. De besprekingen gingen evenwel ook over den persoon die wel eens op straat staat. Als men veel op straat is, hoort men veel en ziet men veel, en kan men veel ver tellen. Ik sprak eens een collega van Bergen op Zoom van me, en die zei: vAls ik in Steenbergen ben geweest, en ik heb Herbers niet gezien, dan ben ik niet in Steenbergen geweest". dhr. v. BERGEN sluit zich aan bij de woorden van den voorzitter der financieele commissie, dat 't rapport niet beleedigend was. VOORZ. Ik acht thans deze kwestie vol doende besproken en sluit de discussies. dhr. HERBERS. Op volgno. 221, steun aan uitgetrokken werkeloozen, is geraamd f 1000. Er staat niet bij vermeld hoeveel in 1926 werd uitgegeven. VOORZ. Dat weten we eerst volgend jaar als de rekening is vastgesteld. Hoofdstuk 9 wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t. X, Landbouw. Dit hoofdstuk wordt zonder discussie met algemeene stemmen aangenomen. 26

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 109