137 3- DEC. )9?5 den leiband van praatjes. Mijn ontslag is gegrond op de reeds genoemde redenen en geen oogenblik heb ik er aan gedacht uit angst heen te gaan, zooals de heer Swagemakers zegt. 't Laat me evenwel koud dat de heeren nog zulke lange redevoeringen willen houden. Door m ij is nooit het uitsmijtingssvsteem toegepast. dhr. 8 WAGEMAKER8, De heer Theunisse zegt daar dat ik naar praatjes luister, maar ik heb juist de notulen geraadpleegd. dhr. THEUNISSE. Daar staat toch niet in dat ik getracht heb den heer Testers 'n beentje te lichten. dhr. BAZELIER. Kijk eens, wat Theunisse over mij gezegd heeft, daar zal ik niet op ant woorden. Wat ik verder gezegd heb, daar trek ik geen streep van terug. Ik vertrouw de fioancieele commissie volledig, al wilt de heer Theunisse nog zooveel boeman tegen mij spelen. VOORZ. U heeft het woord //malversatie" gebruikt. Hebt u daarmee bedoeld dat er bij het Burgerlijk Armbestuur malversaties ge pleegd zijn. dhr. BAZELIER. Ik heb het woord malver saties niet gebruikt, kijkt u maar eens op bl. 13. Die brief is geschreven door den secretaris; daar is misschien zekere invloed van uitgegaan. Ik vind in den brief van den secretaris het woord malversaties, dat heeft hij met voor bedachte rade gedaan. Denk je nu dat ik door den secretaris bang gemaakt wil worden en dat ik mijn woorden in zal trekken. Ja, dan moet ja net bij Bazelier zijn. U moet me juist dank baar zijn dat ik zoo iets gezegd heb. Als alle raadsleden eens tijdig hun waarschuwende stem verhieven, hoeveel menschen, die nu gevallen zijn, zouden dan niet gespaard kunnen worden. Hoe gelukkig zou het niet zijn dat wij als zwakke menscben, die altijd eens 'n zwak oogenblikje kunnen hebben waarop we eens iets doen dat niet mag, altijd eens iemand achter ons hadden die ons dan bij den arm nam en zeiDat mag je niet doen." Hoeveleu zouden ons voor een dergelijke waarschuwing eeuwig dankbaar zijnDat is de reden dat ik altijd op controle gehamerd heb. Ik heb nooit eenig wantrouwen gesteld in de financieele commissie, moet je dan zóó bewerkt worden. VOORZ. U moet in aanmerking nemen, dat 't woord malversaties een gevaarlijk woord is. Ik wil niet beweren dat u de bedoeling had om opzettelijk iemand te kwetsen, maar uw woorden maken naar buiten een gevaar lijken indruk. Daarom moet u voorzichtig zijn. 25

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 108