aangelegenheid naar de finaneieele oommissie wilt verwijten. Maar is het niet beter de afdoe ning aan de Salaris Commissie op te dragen, ik geloof dat deze zaak meer by haar thnis behoort. Bovendien is de Finaneieele Commissie dikwijls toeh reeds overbelast. VOORZ. Aoeoord. Laten we dan 't voorstel J naar de Salariseommissie zenden. dhr BAZELIER. Ik moet hier nog protes teeren tegen de woorden van een heer Herbers, dat enkel de kapitalistische kindertjes van het handelsonderwys profiteered Dat geldt wel voor het Hooger Onderwys, maar van het Middelbaar Handelsonderwys wordt vooral door de kinderen nit den middenstand gebruik gemaakt. Dit onderwys moeten we zooveel mogeiyk steunen. dhr HERBERS. 't Gaat hier juist over het Hooger handelsonderwys. Hoofdstuk 8 wordt hierna met algemeene stemmen aangenomen. H o o f d s t. IX, ondersteuning aan behoef- tigen en werkeloozen. YOORZ. By dit hoofdstuk moet worden be handeld het verzoek van den heer TheuniBse om de verschillende sprekers over het beheer der gelden van het Burgeriyk Armbestuur te mogen beantwoorden en de brief van het Burgeriyk Armbestuur betreffende de verdeeling van gelden. dhr BAZELIER. Op de begrooting staat nog een post van f 150 als belooning voor den Marktmeester. Ik wil die f 150 niet miskennen of afkeuren, maar nu er op het marktplein zoo weinig gebeurd, vraag ik me af of die belooning nog wel noodig is. YOORZ. Ingevolge een besluit van den raad krygt de marktmeester een zeker pereentage der opbrengst van staangelden enz. Dit bedrag wordt uit dezen post bestreden. De YOORZ. geeft thans het woord aan den heer Theunisse. dhr THEUNISSE. Ik zal beginnen met eene bespreking van het rapport der finaneieele oommissie. Het begint„Het heeft de aandacht der commissie getrokken dat de uitgaven in de versohillende deelen der gemeente zeer uiteen loopen en dat deze te Kruisland ruim f 100 meer bedroegen dan vorig jaar, terwyi de Heen zeer zuinig was geweest." Ik wil de finaneieele commissie nog verzoe ken hier mede te deelen wat ze bedoelt met haar gezegde dat Kruisland f 100 meer heeft uitge geven. Ik kan me dat zoo maar niet laten aan leunen. De oommissie is zoo braaf niet te zeggen dat ik ze in myn zak gestoken heb, doch het geeft toch tegenover de buitenwereld alle ver dachtmakingen Ik dank den voorzitter dat deze my gedurende myn afwezigheid in bescherming genomen heeft en ook betuig ik myn dank aan den heer van Poortvliet, die zoo eeriyk was te erkennen dat het wellicht beter was geweest my 20 iQOfi -1 1 O -i. J w

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 103