""101 DFX 1826 Hoofdst. VII, eigendommen niet voor X den openbaren dienst bestemd. Dit hoofdstak wordt zonder beraadslaging met algemeene stemmen aangenomen. ^.Hoofdst. VII, onderwijs, kunsten en wetenschappen. VOORZ Bij volgnummer 192 „kosten van Handelsonderwijs" vestigt de Commissie er de aandaeht op, dat het verleenen van subsidie voor hooger en middelbaar onderwijs zooveel mogelijk dient te worden vermeden. In verband met het verzoek van de Handelshoogesehool te Tilburg, wil het ons toeh voorkomen dat we, gezien het groote belang eener dergelijke in stelling, niet tegen een subsidie van f 25 mogen opzien. dhr v. BERGEN. Bij het uitbrengen van haar advies heeft de oommissie overwogen dat de Behool nog moest worden opgerieht. Als de school eenmaal gesticht is en zij wordt bezooht door leerlingen uit deze gemeente, dan is er iets voor subsidieering te zeggen. Maar als de gemeente nu nog moet gaan bjjdragen in de kosten tot oprichting der sohool, terwijl het tekort op onderwijs reeds ongeveer een halve ton bedraagt, dan aohten zij het met het oog op de gemeente-financiën niet toelaatbaar tot het verleenen van subsidie te adviseeren. dhr BAZELIER. Ik zou direct een heele lans willen breken voor deze school, die in 't belang van den middenstand is, maar ik durf niet, want er is geen geld. dhr MOORS. Het spjjt ook mij dat de Com missie althans by wijze van sympathie niet een klein bedrag heeft willen noteeren. Met de stichting dezer sohool is een groot maatschap pelijk en oultureel belang gediend. De sohool zal vermoedelijk alleen tot stand kannen komen indien de geheele streek haar steun verleent. Ik vrees dat de raad van kortzichtigheid zal blijk geven, indien hjj zelfs niet een gering bedrag wil noteeren. dhr v. POORTVLIET. Het is niet dat da commissie afwijzend tegenover het handels- onderwjjs staat, dooh de sohool moet nog worden opgericht. Bovendien steunt de gemeente het handelsonderwjjs toch reeds door de subsidiee ring der scholen te Roosendaal. dhr HERBERS wil den post „kosten der commissie tot wering van schoolverzuim" tot op de helft van het geraamde bedrag terugbren gen en doet hiertoe een voorstel. dhr JACOBS ondersteunt het voorstel van den heer Herbers. VOORZ. Om tot een goede oplossing te komen acht ik het gewensoht dat de finantieele oommissie een oonferentie houdt met de Com missie tot Wering van Schoolverzuim, ten einde te beraadslagen op welke wjjze hier het bast bezuinigd kan worden, dhr v. POORTVLIET. Ik hoor dat u deze 19

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 102