'VTtsr? 3- DFX 1 iTü Jl. J xj Bergsohen Grintweg, Deze weg wordt druk be woond en vooral in den bietentyd en by Biecht weer verkeert hy in een treurigen toestand. By de Gasfabriek weten de mensohen dikwyis niet hoe ze er door moeten komen. Wanneer nu die haag kon worden opgeruimd en een degeiyk bevloerd padje aangelegd, waartoe zoo noodig een strookje pand zou kunnen worden onteigend zou er een heele verbetering intreden Da weg is in dezen tyd niet bekwaam om er door heen te komen. VOORZ. Uw voorstel is me heel sympathiek Laten we het doorgeven aan de Commissie van Wegen en Waterleidingen, die een onderzoek kan instellen,en spoedig rapport kan uitbrengen dhr. BAZELIER. Kunnen we 't niet naar de Provinciale Staten sturen. Als we tot ont eigening overgaan dan komen er weer kosten voor de gemeente op, en we moeten juist zorgen, dat we zoo weinig mogeljjk uitgaven doen, anders krygen we sessieveiyk zoo'n heel ljjstje. We moeten zorgen dat we zooveel mogeiyk van ons afschuiven, dkt is financier spelen. dhr. VAN BERGEN. De buitenwegen hebben veel te ïyden van de zware vrachten die er den laatsten tijd over worden vervoerd. Yan tyd tot tyd moeten geheele stukken opnieuw worden bestraat. Zulks zou niet noodig zyn indien voortdurend de hand er aan gehouden werd, dan de putjes geregeld by te bestraten. Vroeger was hier een vaste werkman voor aangesteld die zich uitstekend van zyn taak kweet, want de weg die hy te onderhouden kreeg was zyn weg en hy stelde er prys op dat die zoo goed moga- ïyk er uitzag. Hetzelfde systeem wordt ook by het Ryk en de Provincie toegepast. Ook de financieele commissie wilde hier de aandaoht op vestigen. Yoor het onderhoud van den Boomdyk is ook een vaste werkman aanga- steld en deze weg verkeert in een uitstekenden toestand. Komt men evenwel in het Oudland, dan is het weer om den hals te breken. Als men voor dit onderhoud een man zou nemen, moet men iemand van 30 of 35 jaren nemen, zoo'n man heeft ambitie voor z'n werk met jongere krachten zal men niet zoo goed zyn gebaat. VOORZ. We zullen met die opmerking rekening houden. dhr BAZELIER. Ik wil hier nog eens even opmerken, naar aanleiding van het gesprokene door van Bergen, dat onze gemeenteopziohter voortdurend moet oirouleeren. B. en W. moeten zeggen„Mynheer Hageman, ge bent onzen opzichter, wy verlangen van u uw geheele liohaam, u moet controleerenMaar als er geen controle wordt gehouden, ja kyk eens dan moet de boel spaak loopen, hé VOORZ. Dat zullen we zeker doen. Hoofdstuk 6, wordt dan met algemeene stemmen aangenomen. 18

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 101