DEC 1925 O o willen zien dat hem zy'n reeht en niets meer werd toegediend. De een mag niet ten koste van den ander worden bevoordeeld, en daarom eef ik nogmaals in overweging „aanbesteden". YOORZ. Het is steeds ons streven geweest de uitvoering van werken voor de gemeente zooveel mogelijk aan te besteden. Doeb als het na een karwei van f 15 of f 20 betreft kannen we tooh niet tot aanbesteding overgaan. Ik ben er wel sterk voor deze kleine werkzaamheden zooveel mogelijk onder de verschillende am bachten te verdeelen. dhr. HEBBERS. Ik heb hier speciaal het oog op het boawen van die woning. Dat werk is niet aanbesteed. YOORZ. Hiervoor is prijsopgaaf gevraagd wat tooh op hetzelfde neerkomt. dhr. HEBBERS. En toch wordt dat in vak kringen geheel anders opgevat. YOORZ. Dan zullen we de woordspelling veranderen en „aanbesteding" zetten. dhr. HEBBERS. Yerder is er niets uitge trokken voor «nderhoud van haven en kaai muren. In den basaltmuur van de Kade zijn groote gaten en het is tooh in het belang der gemeente dat deze ter voorkoming van grootere kosten zoo spoedig mogelijk worden dioht gemaakt. YOORZ. We hebben den gemeenteopziohter reeds medegedeeld dat deze muur volgend jaar verbeterd moet worden. dhr THEUNISSE. Het kruis op den toren te Kruisland begint sterk over te hellen. Als het naar beneden komt, valt het op het dak van de kerk en kan het daar groote schade aanrichten. Het het oog op het hieraan verbonden gevaar zou ik willen voorstellen dat kruis weg te nemen of te restaureeren. YOORZ. Het is de bedoeling dezen toren goheel te restaureeron. We zijn hierover reeds eenigen tijd in onderhandeling met deCommissie voor Monumentenzorg, tot het bekomen der Rjjkssubsidie. Deze oommissie heeft reeds de besohikking over foto's, teekeningen enz doeh het duurt geruimen tijd alvorens op zoo'n aan vraag om subsidie 'n beslissing wordt genomen. Het zou my spijten indien het kruis van den toren moest worden genomen, want dit zou het geheel ten zeerste ontsieren. Ik geloof eohter dat gevaar voor naar benedenstorten niet zoo gauw is te duchten, het kruis is nogal stevig bevestigd. dhr THEUNISSE. Dat geloof ik wel. Ik kan er niet iederen dag by. dhr HERBERS vestigt er de aandaeht op dat de goot by het Weeshuis dringend verbetering behoeft. De YOORZ. zegt toe deze zaak te zullen laten onderzoeken. dhr HERBERS. Ik wil verder nog even de aandaeht vestigen op den toestand van den 17 O

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1926 | | pagina 100