-3.AUQ.19-3 d.d. 8 Nov. 1922 G No. 388, III Afd. B is gewijzigd en gehandhaafd bij Kon. besluit van 5 April 1928 No. 16, niet langer uit te be talen dan tot en met 15 Augustus 1923; alsmede om aan C. van de Merbel te Din- teloord ten behoeve van den autobus-dienst Dinteloord-Steenbergen-Roosendaal een subsi die te verleenen van f350 per jaar voorden I tijd van 4 jaar onder de volgende voorwaarden: I ~^o. Dat daarvoor tot vijf leerplichtige kin deren per jaar kosteloos zullen worden vervoerd van Kruisland naar de school te Steenbergen 2o. Dat voor het vervoer van ieder kind boven vijf f75 wordt betaald; 3o. Dat de dienstregeling zal aanpassen aan de schooltijden. 14. Verzoek d.d. 31 Mei 1923 van B. Hoekstra en 4 anderen om de kosten van aanslui ting hunner woningen aan het G. E. B., hoewel na 1 Jan 1923, uitgevoerdalsnog te vergoeden op gelijken voet als die vóór 1 Jan. 1923 tot stand gekomen. VOORZ. B. en W. hebben gemeend, alleen voor die perceelen, welke voor 1 Jan. 1923 worden aangesloten eeue vergoeding te geven, doch meenen nu de Raad hierin te moeten kennen. Waar het buiten hun schuld is voelt hij er wel wat voor, om het verzoek toe te staan. dhr. THEUNISSE. Ik vind er niets tegen, maar verschillende personen hebben reeds ge vraagd om uitbetaling. VOORZ. Ik heb daarover gesproken met den directeur van het G.E.B. Wij zullen tot spoedige uitbetaling overgaan, er is nu geld in kas. dhr. HERBERS. Ik vind het billijk eu stel voor, nu de menschen er niets aan kunnen doen het verzoek toe testaan waartoe algemeen wordt besloten. 15. Adres van den Raad der Gemeente Wym- britseradeel d d. 1 Juni 1923 om adhaesie te wilien betuigen aan een aan Hare Majesteit de Koningin gericht adres om ie komen tot het strafbaar stellen van Open bare Godslastering in hot Wetboek van Strafreoht. VOORZ. B. en W. meenen adhaesie te moeten betuigen. dhr. VAN POORTVLIET Hoewel ik vol strekt vloeken of godslastering niet in bescher ming wil nemen voel ik er weinig voor. De politie zal behooren te beoordeelen, wat een 12 ui fc V ft*

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1923 | | pagina 84