Ól. 27.MRT 1923 O verordening vastgesteld. 1 5. Wijziging van de Algemeene Politie verordening voor de gemeente. De VOORZ. licht deze wijziging toe, waarbij enkele artikels zijn vervallen, in verband niet de vleeschkeuringswet en de warenwet en nieuwe artikels zijn opgeno men om den overlast van Instoppende honden tegen te gaan. Met algemeene stemmen worden deze w i:igingen goedgekeurd 6. Voorstel lot bet leggen van een voetpad op het dorp te De Heen. De VOORZ. Burg. en Weth. stellen voor een voetpad te maken op het dorp De Heen, bij regenachtig weer is een gedeelte van het dorp niet te begaan. We hebben f ene berekening laten maken voor een voetpad langs de beibestrating, bestaande uil een gedeelte trottoir-tegels en een gedeelte koolasch. De kosten worden ge raamd op f 1818. dhr. VAN POORTVLIET vraagt of het niet gevonden kon worden heelemaal te verharden met klinkers, daar koolasch in den zomer nogal stuifachtig is. 't Is toch eer. eisch des tijds dat in een dorp eene bestrating is en koolasch is m.i'. ge,ene verharding en zat geregeld onderhoud eischen. De VOORZ. De moeielijklieid krijgen we dan weer dal de menschen hun blek ken en tuintjes niet willen afstaan, Er i-, door personen uit De Heen ons ver zocht om liet te doen zooals wij voor stellen. Als men heelemaal zou willen 'bestraten dan is dit het voordeeligst met trottoir-tegels. Doch dan deugt de gemaak te berekening niet meer. dhr. BERBERS merkt op dat de hards klinkers voor wegen veel in prijs 'zijn gedaald en thans f 22.00 kosten wat niet veel zal schelen met tegels. dhr. De Wit. Op de Heen is geen vaste rooilijn. Als er een voetpad aan weers kanten gemaakt wordt van een meier breedte en verdere verharding met kool asch is het in orde. Dan eene tweede zaak. Omtrent 9 jaar geleden ïs er Aen besluit genomen om de waterlossing te verbe teren, thans is die nog niet in orde, en zijn overal diepe gaten en kuilen, waarin hef water blijft staan. Ik stel daarom voor de waterleiding te verbeteren en een voetpad aan te leggen van een meter breedte aan weers kanten der keibestrating. dhr. BASELIER zegt dat de twee af- 'Iv J

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 58