178 Woensdag 31 Januari 1923 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad I» Aanwezig de heenen: \Y A Rogers en A XIMoors, .Wolhouders; ,T. R. van Poortvliet, Chr Herbers, J 0 Bazelier, J. fG. 'Peelers, J Tlieuni-.se, A Overduin, J Verbeek, A Cl |Matthijs>e:i, N van Biergen. Afwezig de lieer A. de-Wit. Fene vacature. Voorzitter, 'de Edelachtb. Heer H :v. Fuen Burgemeester. Re YOORZ. opende de vergadering. Ingekomen was eene aanmerking van d n beer Herbers, jop ide notulen. De VOORZ. zei hieromtrent 'dat liij (naar aanleiding van deze aanmerking 'daar 1e- (i/.rin kan zeggen «lat de notulen Rel (ge sprokene door den lieer Herbers in ide vorige vergadering haast woordelijk weer geven, zoodal hij geen voorstel kan ;doen om ze te (doen '.wijzigen, zooals de heer Ilerbers wenscht. De Voorzitter stelde der halve voor de notulen (ongewijzigd goed te keuren. De lieer HERBERS wii liet woord (ne men. doch de Voorzitter zei de hem .dit hier straks gelegenheid voor zijn izou 'bij de debatten omtrent het rapport. De VOORZ. zou de notulen in .stemming 1 rongen doch na eenige besprekingen word besloten dit te doen tegelijk niet 'bot rap port. Nog was ingekomen jeen besluit van lied. Stalen G No. 98, dato 21 (Januari 192.'! houdende .goedkeuring van hot randsne- sluii van 29 November 1922, tal verhu ring van de perceelen gemeentegrond aan liet Doornedijkje, Kadastraal bekend ge meente Steenbergen, Sectie V,'Nos. 701,'t>31 020, 621 en 597. Wordt voor kennisgeving «vangen amen. Verdere ingekomen stukken. b. Verzoek van den Gemeenteraad van Lissc om adhaesie-betuiging 'aan leen ver zoek tot intrekking Iv.an 'den .zomertijd. De VOORZ. stelt .namens Burg. en AYeÜi. voor dit schrijven voor kennisgeving pan te nemen. .Wordt aldus besloten.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1923 | | pagina 1