89 Zaterdag 15 Januari 1921 Openbare Vergadering van den Gemeente-Raad Tegenwoordig de heeren H. P. M. van Etten, burgemeester-voorzitter; A. G. Moors, Wethouder; A. G. Matthijssen, J. Verbeek, A. O verduin, W. A. Bogers, J. Theunisse, I. J. Joppe, J. C. Baselier, Chr. Herbers en J. A. van Poortvliet. Afwezig de heeren W. van de Kar, Wet houder; Dr. J. A. van Loon en A. de Wit. De VOORZITTER opent de vergadering en vraagt of een der leden aanmerking heeft op de bij hen thuis gezonden notulen. Niemand aanmerking hebbende, worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld De VOORZ. stelt nu namens Burg. en Weth. voor de openbare vergadering te sluiten om over te gaan tot bespreking van het puut Verbouwing der school te Kruisland. dhr. HERBERS acht het niet wenschelijk dat deze zaak in besloten vergadering be- '-ihandeld wordt, hij is in principe tegen de be handeling in bisloten vergadering. Juist omdat ook deze zaak te veel in besloten vergadering is behandeld, is oorzaak dat het zoover is ge- loopen; als er overleg gepleegd was, was het niet zoover gekomen. Mijn beginsel is dat er niet meer onder mekaar wordt besproken, doch in het openbaar; het publiek, de belasting betalers hebben daar recht op. Spreker weuscht dan ook deze zaak in het openbaar te behandelen. dhr. BASELIER is het in dezen met den heer Herbers eens. Er ziju al zooveel dingen gebeurd, de gemoederen zijn zoo wakker ge schud, er is al een open brief in de Courant verschenen, waarom dan deze zaak in be sloten vergadering te bespreken De men- scheu zullen denken dat er iets behandeld wordt dat zeker niet in den haak is. Als de gemoederen niet zoo waren wakker geschud, was het iets anders. In de vorige vergadering heb ik nog gezegd dat ik den Pastoor wilde redden en heb het geval naar een commissie verwezen. Als ik toen gesteund was, was veel voorkomen. Doch nu acht ik publieke be spreking noodig, ook in het belang van Bur gemeester en Wethouders. De menschen weten dan waaraan en waaraf. dhr. JOPPE. Ik beu er in het algemeen voor om alle zaken zooveel mogelijk in het openbaar te behandelen, doch als er persoon-

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1921 | | pagina 1