f!,m 19208 5. Benoeming leden College van Zetters. 6. Benoeming deurwaarder plaatselijke be lasting. 7. Wijziging Politie verordening. @och*^. %jz£mtri/0 VOORZ. Naar aanleiding1 van dit schrijven stellen B. en W. voor dit punt van de agenda af te voeren. Wordt met algem. stemmen goedgevonden. Aftredende de heeren W. J. J. van de Kar en W. A. Bogers. VOORZ. Voor elke vacature moeten twee candidaten worden ingediend. Voor de vacature van de Kar worden aanbevolen1. W. J.J. van de Kar, 2. Chr. Mol. Stemopnemers de heeren Bogers en Over- duijn. Bij stemming voor de eerste vacature wordea uitgebracht 12 stemmen, waarvan ver kregen de heer v. d. Kar 9 stemmen, Mol 1 en blanco 2 stemmen. Tot eerste candidaat voor de vacature werd dus gekozen de heer v. d. Kar. Voor 2e candidaat werden uitgebracht 12 stemmen, waarvan 6 op den heer Mol, 2 op den heer Bogers, 1 op den heer v. Poortvliet en 3 blanco. Nieuwe vrije stemming volgde. Uitslag Chr. Mol 7 steramen, Bogers 2, van Poortvliet 2, blanco 1 stem. 2e candidaat dus de heer Chr. Mol. Voor de vacature Bogers werden uitge bracht bij eerste stemming op den heer Bogers 9 stemmen, op den heer Moors 1, blanco 2. Ie candidaat dus de heer W. A. Bogers. Voor 2e candidaat werden uitgebracht 12 stemmen. Uitslag: A. G. Moors 9 stemmen, Baselier 1, Mol 1, blanco 1. 2e candidaat dus de heer Moors. VOORZ. Dit punt komt foutief op de agenda voor. Deze benoeming geschiedt dooi B. en W. en als zoodanig is benoemd de heer Bremers. De Raad moet echter het salaris vaststellen. Vroeger was dat f 20 en stellen B. en W. voor hetzelfde bedrag. dhr. OVERDUIN vraagt welke werkzaam heden eraan verbonden zijn. De VOORZ. legt die uit. Sommige leden vinden die belooniug wel wat weinig. dhr. v. d. KAR stelt voor het vaststellen van het salaris aau te houden om te zien welke werkzaamheden eraan verbonden zijn, dan kan uien later zien. Wordt goedgevonden. ÓGZ VOORZ. Alle raadsleden hebben een schrif telijk voorstel ontvangen, waar de wijzigingen instaan, door B. en W. aangebracht. 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 9