2Ï, ft"-' 1920 s 4 Beslissing inzake het bouwen van eene woning voor den Rijks ontvanger, dhr. O VERDUIN. Daar er nu geene com missie komt voor de R. K. Bouwvereeniging zouden we toch een raar figuur maken als er voor de andere bouwvereeniging wel eene commissie kwam de eene met en de andere zonder commissie, dat zou moeten dienen zoo veel als reclame en kan ik niet vatten waar dat goed voor zou zijn. dhr. HERBERS is het in dezen eens met den heer Overduin, doch 't ging erom omdat de voorz. van de Prot. bouwvereeniging ver klaard had vóór eene commissie te zijn de commissie is nu van de baan en het was niet de bedoeling voor elke vereeniging eene afzon- lijke commissie te benoemen. dhr. VAN POORTVLIET. Als er eene commissie moest zijn was bedoeld ten al- gemeene commissie. Het verzoek van de Protest.Bouwvereeniging om eene bijdrage in de bouwkosten van vier raidden8tandswoningen groot f 18.400 werd met algemeene stemmen aangenomen. f •- VOORZ. Uit een onderhoud dat het gemeentebestuur heeft gehad met den Ont vanger, in verband met het verhandelde in de vorige vergadering, is gebleken dat de be doeling van den Ontvanger was te spreken met den heer van de Kar in zijne kwaliteit van Wethouder. Niettegenstaande erkent de Ontvanger dat het verloop van het gesprek de indruk gaf als zou de Ontvanger tot hem hebben gesproken als voorzitter van de R. K. bouwvereeniging. De Ontvanger stond er op dit mede te deeleu. Dan is er een schrijven ingekomen van den Ontvanger, luidende als volgt Aan den Raad der gemeente Steenbergen Naar aanleiding van onderhandelingen, die thans gaande zijn met den eigenaar eeuer woning alhier over aankoop hiervan door het Rijk, verzoek ik Uw Achtbaar College beleefd de behandeling van mijn schrijven d.d. 23 Juni 1.1. No. 148 te willen aanhou den totdat de genoemde onderhandelingen zijn afgeloopen. Mocht de eigenaar der woning door on redelijke eischen de onderhandelingen doen afspringen, dan verzoek ik U beleefd in deze Uwe verdere medewerking te willen ver- leenen van den afloop der loopende onder handelingen hoop ik U zoo spoedig mogelijk mededeeling te doen. Met de meeste hoogachting, De Rijksontvanger get. O VERBOSCH. 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 8